Unit 3 Lớp 10: 3H Writing (trang 43)

Tiếng Anh 10 Unit 3: 3H Writing giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 43 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 3: On screen trước khi đến lớp.

Soạn 3H Writing Unit 3 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 43. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 3H Writing trang 43, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

Look at the photo. Do you know this film? Can you name the actor?

(Nhìn vào bức ảnh. Bạn có biết phim này không? Bạn có thể nói tên diễn viên không?)

Gợi ý đáp án

The film is Iron Man 3. The actor is Robert Downey Jr. ( Đây là phim Người Sắt 3. Diễn viên thủ vai là Robert Downey Jr.)

Bài 2

Read the task below and the letter on the right. Find the parts of the letter that match elements 1 – 4 of the task.

(Đọc đề bài bên dưới và lá thư bên phải. Tìm các phần của lá thư ứng với các yếu tố 1 – 4 của đề bài.)

You and a friend went to see a film at the cinema recently. (Bạn và một người bạn đã đi xem phim ở rạp chiếu bóng gần đây.)

Write a letter to another friend in which you: (Viết một lá thư đến một người bạn khác mà bạn:)

1. say what film you saw and who you went with. (nói về bộ phim bạn đã xem và người bạn đi cùng.)

2. give your personal opinion of the film. (đưa ra quan điểm cá nhân về bộ phim.)

3. mention what you did after the film. (nói bạn đã làm những gì sau khi xem phim.)

4. invite your friend to do an activity with you soon. (mời bạn của bạn thực hiện một hoạt động của bạn sớm.)

Dear Jake,

Thanks for your letter and sorry I didn’t reply sooner.

I went to see a great film at the cinema last weekend – Iron Man 3.

I went with my friend Paddy because he loves the Iron Man films. It isn’t a new film but it was definitely worth seeing again. The special effects are amazing and it also has a clever plot with lots of twists. There are some funny lines in the script too.

After the film, we met some other friends at a noodle bar in town. It was fun, but I didn’t really like the food. It was very spicy!

Do you fancy going to the cinema next week? They’re having a season of action films. including all the Batman series. Let me know and I’ll book the tickets!

Anyway. I’d better go now. Ring me and let me know about the cinema.

Love,

Andy

Gợi ý đáp án

1. I went to see a great film in 3D at the cinema last weekend – ‘Iron Man 3’. I went with my friend Paddy …

(Mình đã đi xem một bộ phim rất hay ở rạp chiếu bóng vào cuối tuần trước – Người Sắt 3. Mình đã đi với bạn của mình Paddy…)

2. The special effects are amazing and it also has a clever plot with lots of twists. There are some funny lines in the script too.

(Những hiệu ứng đặc biệt rất đáng kinh ngạc và phim cũng có một cốt truyện thông mình với nhiều nút thắt. Cũng có những đoạn hội thoại hài hước nữa.)

3. After the film, we met some other friends at a noodle bar in town. (Sau khi xem phim, tụi mình gặp vài người bạn khác ở một quán mì trong thị trấn.)

4. Do you fancy going to the cinema next week? (Cậu có muốn đi đến rạp chiếu phim vào tuần sau không?)

Bài 3

Look at the part of the letter where Andy mentions his personal opinion and read the aspects of the film below. Which ones does he mention?

(Nhìn vào phần của bức thư mà Andy đã nói về ý kiến của mình và đọc các khía cạnh về phim bên dưới. Cái nào cậu ấy đã nhắc đến?)

acting characters ending plot scenes script soundtrack special effects

Gợi ý đáp án

The special effects are amazing and it also has a clever plot with lots of twists. There are some funny lines in the script too. (Những hiệu ứng đặc biệt rất đáng kinh ngạc và phim cũng có một cốt truyện thông mình với nhiều nút thắt. Cũng có những đoạn hội thoại hài hước nữa.)

Bài 4

Read the Writing Strategy. Then answer the questions.

(Đọc Chiến thuật Viết. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

When you write a letter to a friend or relative: (Khi bạn viết thư cho bạn bè hay họ hàng:)

Start with: Dear [Jake], (Bắt đầu với: Gửi [Jake],)

Begin the main part of the letter with a short introduction. You can use phrases like: How are you? Sorry I didn’t reply sooner. Thanks for your letter. (Bắt đầu phần chính của bức thu với một đoạn giới thiệu ngắn. Bạn có thể dùng các cụm từ như: Bạn khỏe không? Xin lỗi vì không phản hồi sớm hơn. Cám ơn vì bức thư của bạn.)

Write in paragraphs. (Viết thành các đoạn.)

Do not use very formal language in your letter. (Đừng dùng ngôn ngữ trang trọng trong bức thư của bạn.)

Use contractions (it’s, there’s, etc). (Sử dụng các cụm viết tắt.)

Finish the main part of the letter with a short paragraph. You can use phrases like: That’s all for now. I’d better go now. Write again soon. (Hoàn thành phần chính với một đoạn ngắn. Bạn có thể sử dụng các cụm như: Đến lúc ngừng bút rồi. Mình phải đi đây. Viết thư cho cậu sau.)

End the letter with Love, or Best wishes, and your first name. (Kết thúc bức thư bằng Love, Best wishes, và tên của bạn.)

1. What phrase(s) does Andy include in his introduction? (Những cụm từ nào Andy sử dụng trong phần giới thiệu?)

2. How many paragraphs does he write? (Cậu ấy viết bao nhiêu đoạn?)

3. Does he use any very formal language? (Cậu ấy có dùng ngôn ngữ trang trọng không?)

4. What contractions does he use? (Cậu ấy có sử dụng từ viết tắt không?)

5. What phrase(s) does Andy include in the final paragraph? (Những cụm từ nào Andy sử dụng trong đoạn cuối?)

Gợi ý đáp án

1. Thanks for your letter; Sorry I didn’t reply sooner. (Cám ơn bức thư của cậu và xin lỗi vì mình không phản hồi sớm hơn.)

2. He wrote six paragraphs. (Cậu ấy viết 6 đoạn.)

3. no (không)

4. didn’t, isn’t, They’re

5. I’d better go now. (Mình phải đi đây.)

Bài 5

Read the Learn this! box and complete it with the phrase Andy uses for making his invitation.

(Đọc hộp Learn this! và hoàn thành nó với cụm từ Andy sử dụng để tạo lời mời của anh ấy.)

LEARN THIS! Invitations?

Would you like + infinite?

Why don’t you/ we+ infinitive without to?

How about+ -ing form?

_____ + -ing form?

Gợi ý đáp án

LEARN THIS! Invitations (Lời mời)

Would you like + infinite? (Bạn có muốn + nguyên mẫu?)

Why don’t you/ we+ infinitive without to? (Tại sao bạn/ chúng ta không + nguyên mẫu không to?)

How about+ -ing form? (Còn động từ thêm ing thì sao?)

Do you fancy + -ing form? (Bạn có thích + dạng thêm ing?)

Bài 6

You are going to do the task in exercise 2. Plan your letter using the prompts below and your own ideas. Write your letter using the plan.

1. Title of film, who you went with (Tên bộ phim, người bạn đi cùng)

2. Your opinion (Ý kiến của bạn)

3. Later activity (Hoạt động sau đó)

4. A suggestion to do something (Gợi ý làm một việc gì đó)

Gợi ý đáp án

Dear Tom,

Thanks for your letter and sorry I didn’t reply sooner.

I went to see a great film at the cinema last weekend – Hotel Transylvania.

I went with my sister because he loves animation films. It is a new film aired on March and it was definitely worth seeing. The plot of the film was very interesting and the soundtrack was very attractive. I really loved the film as it had an happy ending.

After the film, we met some other friends at a pizza restaurant next to the cinema. The food was so delicious and we had fun time.

Do you fancy going to the cinema next week? They’re having a season of action films. including all the Batman series. Let me know and I’ll book the tickets!

Anyway. I’d better go now. Ring me and let me know about the cinema.

Love,

Tom

About tcspmgnthn