Quy chế hoạt động của Chi bộ năm 2022

Quy chế hoạt động của Chi bộ năm 2022 – 2023 là mẫu quy chế làm việc được lập ra nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ và phát huy vai trò của đơn vị.

Chi bộ sẽ Đề ra biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, dựa trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của mỗi Chi ủy viên và đội ngũ đảng viên. Đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc của Đảng. Vậy sau đây là 2 mẫu quy chế hoạt động của Chi bộ trường học, mời các bạn cùng theo dõi.

Quy chế làm việc của Chi bộ trường học

ĐẢNG BỘ ………………

CHI BỘ TH ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …………… ….., ngày …. tháng … năm 20….

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ

Căn cứ Điều 24, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học …………. nhiệm kỳ 20….- 20…

Chi bộ Trường Tiểu học……….. xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, cụ thể như sau:

PHẦN I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

Điều 1. Chức năng

Chi bộ Trường Tiểu học …….. trực thuộc Đảng bộ xã …… là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

– Chi bộ có kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, truyền đạt đến các đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động và học sinh mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của nhà trường; trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động và học sinh trong việc chấp hành và thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương, đơn vị.

– Chi bộ tổ chức và kiểm tra việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của trường cho đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động.

– Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của đảng viên, cán bộ viên chức; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức, thực hiện công bằng xã hội, công khai, chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chống tham nhũng, chống trù dập. Thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tự chuyển biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên và CB. GV. VCLĐ.

2. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

– Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho đơn vị phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

– Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học của đơn vị bám sát vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học các năm của Bộ GD&Đ, của Sở GD&ĐT, của PD&ĐT và bám sát thực tiễn của nhà trường.

– Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị và bí mật quốc gia.

– Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị theo sự chỉ đạo hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ

– Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các đoàn thể quần chúng thuộc đơn vị theo quy định của Điều lệ Trường Tiểu học và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Chi bộ đề nghị cấp trên xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy của đơn vị thuộc thẩm quyền cấp trên.

– Chi bộ lãnh đạo việc quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo của đơn vị theo quy định của Đảng cấp trên, của Ngành.

– Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của đơn vị.

– Chi bộ nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên và ra nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển… đối với các đồng chí lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn và các chức danh cán bộ khác nằm trong phạm vi thẩm quyền của Hiệu trưởng .

4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

– Chi bộ lãnh đạo Công đoàn trường, Chi đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Chi hội Chữ thập đỏ; xây dựng các tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của đơn vị.

– Chi bộ chịu trách nhiệm duyệt nội dung và nhân sự đại hội hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ của các đoàn thể quần chúng trong đơn vị.

5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng

– Chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đồng thời lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này trong mọi hoạt động của chi bộ.

– Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng và những điều đảng viên không được làm của các đảng viên trong chi bộ.

– Chi bộ có trách nhiệm đề ra các chủ trương biện pháp cụ thể theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị của đơn vị.

– Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

– Chi bộ thường xuyên chăm lo công tác phát triển Đảng, chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng cán bộ trẻ và đội ngũ đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Chi bộ thực hiện quyền được đề nghị kết nạp đảng viên, đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên và thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.

– Chi bộ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần vào ngày cuối tháng. Khi cần thiết có thể triệu tập họp chi bộ đột xuất.

PHẦN II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Chi bộ

– Chi bộ là tập thể lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác của chi bộ; chịu trách nhiệm trước Đảng bộ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ làm việc theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần dân chủ, thẳng thắng, giúp nhau cùng tiến bộ.

– Tổ chức triển khai, quán triệt việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết của chi bộ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội; các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và của cấp ủy trực tiếp quản lý.

– Chuẩn bị và thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ.

– Xây dựng chương trình công tác theo 6 tháng và năm của Chi bộ.

– Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của chi bộ.

– Duy trì nền nếp sinh hoạt của chi bộ theo quy định.

– Đánh giá, bình xét chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm.

– Tổ chức giao ban định kỳ với các tổ chức đoàn thể các tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phân công, quản lý đảng viên thuộc Chi bộ quản lý.

– Lãnh đạo thực hiện việc đảng viên thương xuyên giữ mối liên hệ với Đảng ủy, Chi bộ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú (theo Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị).

– Chi bộ quyết định triệu tập Đại hội chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

– Chuẩn bị nội dung của Đại hội, nhân sự chi bộ khóa mới, đảng viên đi dự đại hội Đảng bộ cơ sở. Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện tiến hành đại hội.

– Báo cáo tình hình và kết quả công tác của chi bộ với đảng uỷ cơ sở theo định kỳ: 6 tháng, năm.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư Chi bộ

Là người chịu trách nhiệm cao nhất trong Chi bộ cùng Chi bộ chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Chi bộ và tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở nhà trường. Bí thư chi bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Thay mặt chi bộ chủ trì, kết luận các cuộc họp của Chi bộ; chủ trì giải quyết công việc chung của Chi bộ, Chi ủy; định hướng, lựa chọn những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng đưa ra Chi bộ, Chi bộ thảo luận, quyết định.

Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ; chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát; kiến nghị với Chi bộ, Chi bộ các chủ trương, giải pháp nhằm cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo; đảm bảo duy trì sinh hoạt cấp ủy đúng quy định, đúng nguyên tắc của Đảng; xây dựng sự đoàn kết thống nhất nội bộ cấp ủy và trong Chi bộ.

Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo định kỳ và theo chỉ đạo của Đảng uỷ. Thay mặt Chi bộ tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập; báo cáo tình hình của nhà trường, hoạt động của Chi bộ với Đảng uỷ và chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.

Chỉ đạo đồng chí phó bí thư, đồng chí Chi bộ viên giải quyết các công việc theo chức trách được phân công. Thay mặt Chi bộ ký các nghị quyết, văn bản của Chi bộ theo thẩm quvền.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Bí thư Chi bộ

Chịu trách nhiệm trước Chi bộ và Bí thư Chi bộ về thực hiện những công việc được phân công, được uỷ quyền. Phó bí thư chi bộ có trách nhiệm và quyền hạn sau:

Thực hiện đúng quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 20..-20…

Giúp đồng chí bí thư chi bộ nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thay mặt bí thư chỉ đạo, điều hành các công việc của Chi bộ, tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập.

Phụ trách công tác phát triển đảng.

Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Chi bộ, bí thư về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của uỷ viên Chi ủy

Chịu trách nhiệm trước Chi bộ và Bí thư Chi bộ về thực hiện những công việc được phân công. Uỷ viên Chi uỷ có trách nhiệm và quyền hạn sau:

Giúp bí thư chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và báo cáo kết quả hoạt động của các đoàn thể Công đoàn trong nhà trường, Chi đoàn, Liên đội, Chi hội Chữ thập đỏ.

Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ. Chủ động đề xuất với Chi ủy về những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát và những vấn đề khác có liên quan của Chi bộ.

Phụ trách công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của Chi bộ. Làm thủ quỹ của Chi bộ.

Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Chi bộ, bí thư về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của đảng viên

Thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên được quy định tại Điều lệ đảng

– Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

– Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Ngoài ra, đảng viên còn phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Phần III

NGUYÊN TẮC – CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9. Nguyên tắc làm việc

Chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và biểu quyết theo đa số; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên và Quy chế này.

Điều 10. Chế độ làm việc

Về sinh hoạt: Chi bộ họp mỗi tháng một lần, họp đột xuất khi cần thiết do Bí thư Chi bộ triệu tập. Thời gian họp Chi ủy thống nhất là ngày 25 hàng tháng; nếu ngày họp trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Về giao ban: Hàng tháng chi bộ giao ban với các tổ chức đoàn thể với lãnh đạo đơn vị vào ngày thứ sáu của tuần.

Trong sinh hoạt phải thực hiện chế độ ghi chép, lưu trữ nội dung các buổi sinh hoạt thông qua biên bản và sổ ghi chép.

Các phiên họp của Chi bộ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số đảng viên tham dự. Nghị quyết, quyết định của Chi bộ chỉ có giá trị khi có hơn một nửa đảng viên tán thành.

Tài liệu họp Chi bộ được gửi đến các thành viên trước khi họp 01 ngày. Các thành viên dự họp có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu trực tiếp hoặc bằng văn bản. Các đảng viên vì lý do đột xuất không tham dự họp phải xin phép và được sự đồng ý của Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ, đồng thời có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Chi bộ.

Các nội dung được Chi bộ quyết định sẽ được thông báo bằng văn bản hoặc nghị quyết chậm nhất 05 ngày sau cuộc họp để triển khai thực hiện.

Chi bộ phân công một đảng viên có trách nhiệm ghi biên bản, dự thảo nghị quyết tại các phiên họp của Chi ủy. Thông bảo các ý kiến kết luận phiên họp đến các Chi bộ viên và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện.

Điều 11. Chế độ, thông tin báo cáo

Chi bộ có trách nhiệm thông báo thường xuyên, kịp thời những thông tin cần thiết liên quan đến công tác Đảng đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Chi bộ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Đảng uỷ theo quy định. Dự thảo các báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, báo cáo trình Đại hội nhiệm kỳ để Chi bộ thông qua trước khi báo cáo lên cấp trên hoặc trình ra Đại hội.

Các đồng chí đảng viên có trách nhiệm báo cáo kịp thời tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách với Chi bộ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đảng viên thường xuyên trao đổi thông tin, kiến nghị, phản ánh và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời với Chi bộ khi phát hiện những vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh trong công việc.

Mỗi đảng viên phải đảm bảo chế độ bảo mật thông tin nội bộ.

Đảng viên được thông báo về tình hình và kết quả hoạt động của Chi bộ và được cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết theo quy định.

Điều 12. Chế độ kiểm tra, giám sát

Căn cứ chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ, để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng uỷ và các yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp ủy cấp trên.

Chi bộ có trách nhiệm thông báo công khai, kịp thời về kết quả kiểm tra, giám sát của Chi bộ hoặc ý kiến kết luận của cấp trên đối với Chi bộ, đảng viên.

Điều 13. Chế độ tự phê bình và phê bình

Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân hàng năm của Chi bộ thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Các đồng chí đảng viên chủ động, kịp thời tham gia góp ý kiến với Chi ủy và cá nhân đảng viên khác khi phát hiện có thiếu sót, khuyết điểm hoặc có phản ánh của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 14. Mối quan hệ của Chi bộ với các ban ngành trong đơn vị

Chi bộ thực hiện chức năng lãnh đạo đơn vị bằng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chi bộ thường xuyên thực hiện mối quan hệ công tác với trưởng ban ngành, đoàn thể trong đơn vị, bàn bạc thống nhất những nội dung công tác trọng tâm trước khi đưa ra Chi bộ thảo luận quyết định.

Chi bộ có trách nhiệm thông báo với trưởng ban ngành, đoàn thể trong đơn vị về nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ trong từng giai đoạn. Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của trưởng ban ngành trong đơn vị, kịp thời phát hiện, khắc phục những việc làm chưa đúng. Khi phát hiện có sai phạm ngoài thẩm quyền giải quyết của Chi bộ thì báo cáo lên Đảng ủy cơ sở để xem xét giải quyết.

Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, trưởng đoàn thể trong đơn vị báo cáo với Chi bộ tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và các hoạt động khác.

Điều 15. Quan hệ với lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị

Các đoàn thể trong đơn vị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Chi bộ và thực hiện nhiệm vụ công tác theo sự hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể xây dựng tổ chức, đoàn thể mình vững mạnh về mọi mặt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Các đoàn thể chủ động đề xuất với Chi bộ những vấn đề cần có sự lãnh đạo của Chi bộ trong phong trào quần chúng. Định kì 3, tháng, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Chi bộ làm việc với các tổ chức, đoàn thể nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể để nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Điều 16. Quan hệ với Đảng ủy cơ sở

Đảng ủy xã….. là cấp trên trực tiếp của chi bộ, lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của chi bộ vì vậy Chi ủy có trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, công văn chỉ đạo của Đảng uỷ đồng thời xin ý kiến của Đảng ủy cơ sở để lãnh đạo các tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ theo 6 tháng và cả năm.

– Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm chi bộ báo cáo bằng văn bản kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ với Đảng ủy cơ sở theo quy định, kịp thời đề xuất với Đảng ủy cơ sở những vấn đề quan trọng cần giải quyết.

Điều 17. Quan hệ với cấp uỷ, chính quyền địa phương

Quan hệ giữa Chi bộ và cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi có đảng viên của Chi bộ cư trú là quan hệ phối hợp công tác xây dựng đảng và quản lí đảng viên.

Chi bộ giữ mối quan hệ thường xuyên theo quy định với cấp uỷ địa phương nơi trường đóng trụ sở để trao đổi và điều hành công việc có liên quan.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thực hiện và việc sửa đổi bổ sung quy chế

Quy chế này được thông qua trong chi bộ trường Tiểu học …… vào ngày … tháng… năm 20… và có hiệu lực kể từ ngày kí.

Chi bộ cụ thể hoá một số quy định trong quy chế để phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức thực hiện.

Các đồng chí đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có những vấn đề phát sinh cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo chi bộ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quy chế này được áp dụng từ nay cho đến hết nhiệm kỳ../.

Nơi nhận:

– TT Đảng ủy xã …..(b/c) BÍ THƯ

– Các đ/c đảng viên;(t/h)

– Các đoàn thể;(t/h)

– Lưu hồ sơ CB.

TM. CHI BỘ
BÍ THƯ

Quy chế hoạt động Chi bộ trường Tiểu học

ĐẢNG BỘ ………………

CHI BỘ TH ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …………… ….., ngày …. tháng … năm 20….

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………

NHIỆM KÌ 20… – 20….

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ

Điều 1. Trách nhiệm và quyền hạn của chi bộ

1. Lãnh đạo đảng viên, cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Đảng, của ngành đề ra; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên và cán bộ và nhân dân; tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, an toàn, làm chủ.

2. Chi bộ sinh hoạt theo đúng Điều lệ Đảng quy định, có nội dung cụ thể, rõ ràng, có phân công trách nhiệm cụ thể và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Trong sinh hoạt, phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

Chi bộ thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên; làm công tác phát triển đảng viên; thu, nộp đảng phí theo quy định của Đảng.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hàng năm tạo điều kiện cho quần chúng tham gia góp ý kiến cho chi bộ và đảng viên trong chi bộ.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định và Điều lệ của tổ chức, đoàn thể.

5. Chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

CHƯƠNG II

VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY

Điều 2. Trách nhiệm của chi ủy

Chi ủy chi bộ chịu trách nhiệm tập thể trước chi bộ, cấp ủy cấp trên về toàn bộ các mặt công tác của chi bộ; có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy chi bộ phải chuẩn bị nội dung sinh hoạt cụ thể; có dự thảo các nội dung cần đưa ra chi bộ thảo luận, mục đích, phương pháp, biện pháp cần lãnh đạo để giải quyết các nội dung đó.

2. Cấp ủy chi bộ phải có trách nhiệm thông báo nội dung trọng tâm cần bàn và thời gian, địa điểm sinh hoạt đến đảng viên trong chi bộ trước ít nhất 01 ngày để đảng viên biết và chuẩn bị ý kiến tham luận.

3. Bí thư chi bộ là người chủ trì các cuộc sinh hoạt phải nêu rõ lý do, mục đích trình bày kỹ các nội dung trọng tâm cần bàn, để đảng viên trong chi bộ thảo luận. Phải cử thư ký ghi chép biên bản, tóm lược ý kiến thảo luận của đảng viên.

4. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của chi bộ kết hợp với những chuẩn bị của chi ủy. Bí thư chi bộ kết luận những nội dung chi bộ đã bàn và đi đến thống nhất, Những nội dung, biện pháp cụ thể cần lấy biểu quyết của chi bộ, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng người hoặc bộ phận thực hiện (đây là cơ sở để ban hành nghị quyết của chi bộ).

5. Tổ chức triển khai, thực hiện những nội dung chi bộ đã bàn thống nhất, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nghị quyết của các bộ phận, các đảng viên trong chi bộ; phát hiện những vấn đề mới do thực tế đặt ra để đưa ra chi bộ bàn bạc, giải quyết nếu xét thấy cần thiết.

6. Quyết định triệu tập Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CÁC NHÂN

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư chi bộ

Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm cao nhất trước chi bộ, cấp ủy cấp trên về toàn bộ các mặt công tác của Chi bộ; có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chủ trì, kết luận các cuộc họp của chi bộ; chủ trì giải quyết công việc chung của Chi bộ; định hướng, lựa chọn những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Chi bộ để thảo luận, quyết định.

2. Đề xuất, tổ chức các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; đồng thời trực tiếp làm công tác tư tưởng. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ; chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên và công tác kiểm tra, giám sát; bảo đảm duy trì sinh hoạt chi bộ đúng quy định, đúng nguyên tắc của Đảng; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ.

3. Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, thôn, xã, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi nhiệm vụ của chi bộ đề ra. Thay mặt Chi bộ tham dự các cuộc họp với Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các tổ chức đoàn thể trong xã; phản ánh đầy đủ ý kiến đề nghị của Chi bộ về những vấn đề Chi bộ quan tâm, giải quyết.

4. Chủ trì việc chuẩn bị ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ.

5. Ủy quyền cho Phó bí thư thay mặt theo dõi, giải quyết những công việc cần thiết, đột xuất theo thẩm quyền, trong phạm vi công tác của chi bộ.

6. Duyệt, ký các các văn bản của chi bộ theo thẩm quyền.

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Bí thư Chi bộ

1. Chịu trách nhiệm trước chi bộ, bí thư chi bộ về thực hiện những công việc được cấp ủy phân công, nhiệm vụ được đồng chí bí thư ủy quyền.

2. Giúp Bí thư xử lý công việc thường xuyên của chi bộ về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; giải quyết những công việc do Bí thư ủy nhiệm, thay mặt Bí thư giải quyết các công việc khi Bí thư đi vắng.

3. Báo cáo phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho bí thư hoặc chi ủy để thống nhất cách giải quyết theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều 5: Nhiệm vụ của chi ủy viên

– Thay mặt chi bộ và chi ủy lãnh đạo hoạt động phong trào, công tác tổ chức hoạt động phong trào ở trường.

– Quản lý các hoạt động của các tổ chức đoàn thể và nắm bắt tình hình diễn biến tư thưởng của cán bộ giáo viên nhân viên trong trường, tham mưu cho chi ủy thống nhất có định hướng chỉ đạo.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên trong chi bộ

1. Phải thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên và các nhiệm vụ khác được cấp ủy, chi bộ phân công; tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên trên tinh thần phát huy dân chủ; tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt của chi bộ với ý thức trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến có chất lượng; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

2. Đảng viên có quyền chất vấn Bí thư, Phó bí thư, chi bộ và các đảng viên khác trong chi bộ theo đúng quy định của Đảng.

3. Nghiêm túc chấp hành nghị quyết, và thực thực hiện đúng nội dung đã được chi bộ kết luận thống nhất. Thực hiện nói và làm theo Nghị quyết. Không vì yêu cầu riêng của một cá nhân mà làm ảnh hưởng đến thời gian của cả chi bộ.

4. Hằng năm, các đảng viên trong chi bộ tiến hành tự phê bình và phê bình trước chi bộ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, sau đó gửi bản tự kiểm cá nhân cho cấp ủy để lưu trữ vào hồ sơ đảng viên theo đúng quy định của Đảng.

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, MỐI QUAN HỆ

Điều 7. Quan hệ công tác

1. Chi bộ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác và tình hình hoạt động của chi bộ. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về những hoạt động của chi bộ. Chủ động phối hợp với các tổ chức, các ngành, các chi bộ khác trong đảng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường phối hợp với các đoàn thể trong trường, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức trên địa bàn xã trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động.

Điều 8: Nguyên tắc làm việc

– Chi ủy, chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, mọi công việc thuộc chức năng nhiệm vụ đều được thực hiện dân chủ, bàn bạc quyết định theo đa số trên cơ sở nguyên tắc Điều lệ Đảng

Chi bộ họp thường kỳ mỗi tháng 01 lần vào chiều ngày 03 hàng tháng (trường hợp có thay đổi lịch hoạt sinh hoạt đột xuất thì chi ủy phải thông báo để đảng viên biết); làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên; phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của mỗi đảng viên; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc của Đảng góp phần nâng cao hiệu quả công việc giao.

Điều 9: Chế độ làm việc

– Cấp ủy chi bộ họp thường kỳ mỗi tháng từ 1 lần trước khi họp chi bộ, họp đột xuất khi cần thiết.

– Chi ủy có trách nhiệm thông báo cho đảng viên về lí do và ngày họp những phiên không đúng định kỳ và họp bất thường.

– Chi ủy thực hiện chế độ báo cáo lên Đảng ủy sau khi họp chi bộ.

– Địa điểm sinh hoạt tại văn phòng nhà trường

– Giờ họp theo giờ hành chính (có thể họp trong những ngày nghỉ, tùy vào tình hình thực tế). Đảng viên phải thu xếp thời gian tham gia họp đúng giờ. Những đảng viên có lí do đặc biệt, vắng phải báo cáo được sự đồng ý của bí thư hoặc chi ủy mới được vắng sinh hoạt

– Đảng viên đóng đảng phí vào ngày sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng

CHƯƠNG V

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 10: Các đồng chí chi ủy viên và đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện quy chế này. Những biểu hiện không chấp hành đúng quy chế này phải được kiểm điểm xử lý kỷ luật theo đúng nguyên tắc của Đảng.

Trong quá trình thực hiện có những vấn đề chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung thì chi bộ sẽ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

– TT Đảng ủy xã …..(b/c) BÍ THƯ

– Các đ/c đảng viên;(t/h)

– Các đoàn thể;(t/h)

– Lưu hồ sơ CB.

TM. CHI BỘ
BÍ THƯ
Back to top button