Phân phối chương trình Tin học 7 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Tin học 7 sách Chân trời sáng tạo là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Thông qua mẫu kế hoạch dạy học Tin học 7 này giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm kế hoạch dạy học môn Toán 7 Chân trời sáng tạo.

Phân phối chương trình Tin học 7 sách Chân trời sáng tạo

Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần= 18 tiết

Tuần

Tiết

Tên bài

Chủ đề 1 Máy tính và cộng đồng
1 1 Bài 1. Thiết bị vào ra
2 2 Bài 1. Thiết bị vào ra
3 3 Bài 2. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng
4 4 Bài 3. Thực hành thao tác với tệp và thư mục
5 5 Bài 4. Phân loại tệp và bảo vệ dữ liệu trong máy tính
Chủ đề 2 Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
6 6 Bài 5. Mạng xã hội
7 7 Bài 5. Mạng xã hội
8 8 Kiểm tra giữa học kì 1
Chủ đề 3 Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
9 9 Bài 6. Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số
10 10 Bài 6. Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số
Chủ đề 4 Ứng dụng Tin học
11 11 Bài 7. Phần mềm bảng tính
12 12 Bài 7. Phần mềm bảng tính
13 13 Bài 7. Phần mềm bảng tính
14 14 Bài 8. Sử dụng địa chỉ ô trong công thức
15 15 Bài 8. Sử dụng địa chỉ ô trong công thức
16, 17 16, 17 Ôn tập
18 18 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần= 17 tiết

Tuần

Tiết

Tên bài

Chủ đề 4

Ứng dụng Tin học

19

19

Bài 9. Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hang, cột

20

20

Bài 9. Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hang, cột

21

21

Bài 10. Sử dụng hàm để tính toán

22

22

Bài 10. Sử dụng hàm để tính toán

23

23

Bài 10. Sử dụng hàm để tính toán
24 24 Bài 11. Tạo bài trình chiếu
25 25 Bài 11. Tạo bài trình chiếu
26 26 Kiểm tra giữa học kì 2
27 27 Bài 12. Sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình chiếu
28 28 Bài 12. Sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình chiếu
Chủ đề 5 Giải quyết vấn đề với sự trợ giứp của máy tính
29 29 Bài 13. Thuật toán tìm kiếm
30 30 Bài 13. Thuật toán tìm kiếm
31 31 Bài 14. Thuật toán sắp xếp
32 32 Bài 14. Thuật toán sắp xếp
33, 34 33, 34 Ôn tập
35 35 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
Back to top button