Phân phối chương trình môn GDCD 7 Cánh diều năm 2022

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 7 sách Cánh diều do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và giáo viên trong quá trình dạy học một tiết học, bài học, chủ đề nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình môn GDCD 7 năm 2022 – 2023 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm: bộ sách giáo khoa Cánh diều lớp 7.

Kế hoạch dạy học môn GDCD 7 sách Cánh diều

TRƯỜNG : ……………………………

TỔ: ……………………………………….

Họ và tên giáo viên: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7

(Năm học 2022-2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Cả năm 35 tiết, 1 tiết/tuần x 35 tuần

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Số thứ tự Tiết

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương

2

1,2

Tuần 1,2

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

2

Bài 2. Bảo tồn di sản văn hoá

3

3,4,5

Tuần 3,4,5

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

3

Bài 3. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ

3

6,7,8

Tuần 6,7,8

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

4

Kiểm tra giữa học kì I

1

9

Tuần 9

Bài kiểm tra

Lớp học

5

Bài 4. Học tập tự giác, tích cưc

2

10,11

Tuần 10,11

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

6

Bài 5. Giữ chữ tín

2

12,13

Tuần 12,13

Máy tính, tivi,

Lớp học

7

Bài 6. Quản lí tiền

3

14,15,16

Tuần 14,15,16

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

8

Bài 7. Ứng phó với tâm lí căng thẳng

( tiết 1)

3

17

Tuần 17

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

9

Kiểm tra học kì I

1

18

Tuần 18

Lớp học

10

Bài 7. Ứng phó với tâm lí căng thẳng

( Tiết 2,3)

3

19,20

Tuần 19,20

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

11

Bài 8. Bạo lực học đường

2

21,22

Tuần 21,22

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

12

Bài 9. Ứng phó với bạo lực học đường

2

23,24

Tuần 23,24

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

13

Bài 10. Tệ nạn xã hội

3

25

Tuần 25

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

14

Kiểm tra giữa học kì II

1

26

Tuần 26

Bài kiểm tra

Lớp học

15

Bài 10. Tệ nạn xã hội ( tiết 2,3)

3

27,28

Tuần 27,28

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

16

Bài 11. Thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội

3

29,30,31

Tuần 29,30,31

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

17

Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

3

32,33,34

Tuần 32,33,34

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

18

Kiểm tra cuối năm

1

35

Tuần 35

Bài kiểm tra

Lớp học

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày tháng năm

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

About tcspmgnthn