Mẫu sổ theo dõi sự tiến bộ của học sinh khuyết tật năm 2022

Sổ theo dõi sự tiến bộ của học sinh khuyết tật năm 2022 – 2023 là mẫu sổ được lập ra nhằm ghi lại quá trình học tập, sự tiến bộ của học sinh khuyết tật trong năm học.

Việc đánh giá học sinh khuyết tật học hòa nhập theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và sự tiến bộ của học sinh là chính; đảm bảo quyền được chăm sóc và giáo dục của tất cả học sinh. Nhà trường, giáo viên căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân của từng học sinh; dựa vào khả năng đáp ứng các phương tiện hỗ trợ đặc thù, mức độ và loại khuyết tật để đánh giá theo cách phân loại sau:

  • Học sinh khuyết tật có khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá, xếp loại dựa theo các tiêu chí như học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ các yêu cầu, được phép điều chỉnh về nội dung, phương pháp cho phù hợp với đối tượng học sinh.
  • Học sinh khuyết tật không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá dựa trên sự tiến bộ của học sinh (theo tiêu chí: tiến bộ rõ rệt – tiến bộ – không tiến bộ) và không xếp loại đối tượng này.
  • Đánh giá kết quả học tập của học sinh khuyết tật học hòa nhập chú trọng đến sự tiến bộ trong việc rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng xã hội, kỹ năng nhận thức, kỹ năng cá nhân…, khả năng hòa nhập đối với từng đối tượng cụ thể. Kết quả đánh giá không tính vào kết quả học tập chung của lớp nhưng được ghi nhận thành tích cho giáo viên bằng sự tiến bộ của học sinh.

Sổ theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật Tiểu học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………………

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………..

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………

&

SỔ THEO DÕI TIẾN BỘ
CỦA HỌC SINH

Họ và tên: …………… Ngày, tháng, năm sinh: ………………

Khuyết tật chính: ……………………………………………………

Họ và tên bố: …………………………… Năm sinh:……………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………

Họ và tên mẹ: …………………………… Năm sinh:…………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………

Địa chỉ gia đình: ……………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………..

Năm học: 20..… – 20..… Lớp: ……. GVCN:……………………

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

1. Điểm mạnh:

(Các mặt tích cực về kiến thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ)

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

2. Khó khăn:

(Các mặt tích cực về kiến thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ)

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

3. Nhu cầu:

(Nhu cầu về chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng)

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

NĂM HỌC: ………… – ………..

MỤC TIÊU NĂM HỌC (VÀ 3 THÁNG HÈ)

1. Kiến thức:

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

2. Kỹ năng xã hội:

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

3. Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

(GVCN; Gia đình; Cán bộ y tế địa phương; Nhân viên hỗ trợ….)

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………

Hiệu trưởng 

Ngày…….tháng…………năm 20….

Giáo viên chủ nhiệm

MỤC TIÊU HỌC KÌ I

1. Kiến thức:

….………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

2. Kỹ năng xã hội:

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

3. Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

(GVCN; Gia đình; Cán bộ y tế địa phương; Nhân viên hỗ trợ….)

………………………………………………………………………………………………….

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KÌ I

Tháng

Nội dung

Biện pháp thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

9

Kiến thức:

Kỹ năng xã hội:

Phục hồi chức năng:

Tháng

Nội dung

Biện pháp thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

10

Kiến thức:

Kỹ năng xã hội:

Phục hồi chức năng:

…………………………

Sổ theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật THCS, THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………………………………..

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………………………………….

TRƯỜNG ……………………………………………………………….

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

(Cấp phổ thông)

Họ và tên: …………………………………………………………….. Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………… Dân tộc ………………..

Dạng khó khăn: Nghe ☐ nhìn ☐ trí tuệ ☐ ngôn ngữ ☐ vận động ☐ tự kỷ ☐

khó khăn ☐ đọc☐ khó khăn viết ☐ khó khăn toán khác ☐ Ghi rõ)

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH

Họ và tên học sinh: ……………………………. Nam Nữ

Ngày, tháng năm sinh: ……./……/……. Dân tộc ……………………………

Học lớp: …………… Trường………………………………………………………

Học sinh có đi học mẫu giáo: có trường ……………………………………

không lý do …………………………………………………………………………..

Hồ sơ y tế có gồm …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Không lý do ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Họ tên bố:……………………………………………….. Nghề nghiệp………..

Họ tên mẹ:……………………………………………….. Nghề nghiệp………..

Địa chỉ gia đình:…………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc: Điện thoại ……………………………….. Email………….

Người thường xuyên chăm sóc học sinh:………………………………

Ông bà bố mẹ anh chị

Khác:………………………………………………………………………………….

Người có thể tham gia chăm sóc học sinh:

Ông bà bố mẹ anh chị

Khác:……………………………………………………………………………….

Đặc điểm kinh tế gia đình: khá trung bình nghèo cận nghèo

Đặc điểm phát triển của học sinh: ………………………………………

………………………………………………………………………………………

II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Thông tin lấy từ:

Ông bà bố mẹ anh chị bạn bè quan sát

Công cụ đánh giá/trắc nghiệm , tên công cụ đánh giá (có thể sử dụng phiếu xác định khả năng nhu cầu HSKT trí tuệ, nghe, nhìn…) và các công cụ đặc thù khác…………………………………………………………………………………………………………

1. Điểm mạnh của học sinh:

– Nhận thức:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

– Ngôn ngữ – giao tiếp:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

– Tình cảm và kỹ năng xã hội:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

– Kỹ năng tự phục vụ:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

– Thể chất – vận động:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

– Nghệ thuật (thủ công, vẽ, kỹ thuật, hát nhạc)

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Hạn chế của học sinh

– Nhận thức:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Ngôn ngữ – giao tiếp:

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

– Tình cảm và kỹ năng xã hội:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Kỹ năng tự phục vụ:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Thể chất – vận động:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Nghệ thuật (thủ công, vẽ, kỹ thuật, hát nhạc) …………………….

III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC ……. – ………

1. Kiến thức kỹ năng các môn học/lĩnh vực giáo dục (chỉ ghi những môn học/hoạt động giáo dục học sinh không theo được chương trình phổ thông như các bạn cùng khối lớp).

1.1. Tiếng việt/ngữ văn: ……………………………………………………………………………

1.2. Ngoại ngữ: …………………………………………………………………………………………

1.3. Đạo đức/giáo dục công dân:………………………………………………………………….

1.4. Tự nhiên và xã hội/lịch sử: ……………………………………………………………………

1.5. Địa lý: ………………………………………………………………………………………………..

1.6. Khoa học: …………………………………………………………………………………………..

1.7. Vật lý: ……………………………………………………………………………………………….

1.8. Toán: …………………………………………………………………………………………………

1.9. Hóa học: ……………………………………………………………………………………………

1.10. Sinh học: ………………………………………………………………………………………….

1.11. Tin học: ……………………………………………………………………………………………

1.12. Mỹ thuật: ………………………………………………………………………………………….

1.13. Thể dục: …………………………………………………………………………………………..

2. Kỹ năng xã hội

2.1. Kỹ năng giao tiếp: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

2.2. Kỹ năng tự phục vụ: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

2.3. Kỹ năng hòa nhập xã hội: ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Kỹ năng đặc thù

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

IV. MỤC TIÊU HỌC KỲ I NĂM HỌC …………. – ……….

1. Kiến thức kỹ năng các môn học/lĩnh vực giáo dục (chỉ ghi những môn học/hoạt động giáo dục học sinh không theo được chương trình phổ thông như các bạn cùng khối lớp).

1.1. Tiếng việt/ngữ văn: ……………………………………………………………………………

1.2. Ngoại ngữ: …………………………………………………………………………………………

1.3. Đạo đức/giáo dục công dân:………………………………………………………………….

1.4. Tự nhiên và xã hội/lịch sử: ……………………………………………………………………

1.5. Địa lý: ………………………………………………………………………………………………..

1.6. Khoa học: …………………………………………………………………………………………..

1.7. Vật lý: ……………………………………………………………………………………………….

1.8. Toán: …………………………………………………………………………………………………

1.9. Hóa học: ……………………………………………………………………………………………

1.10. Sinh học: ………………………………………………………………………………………….

1.11. Tin học: ……………………………………………………………………………………………

1.12. Mỹ thuật: ………………………………………………………………………………………….

1.13. Thể dục: …………………………………………………………………………………………..

2. Kỹ năng xã hội

2.1. Kỹ năng giao tiếp: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

2.2. Kỹ năng tự phục vụ: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

2.3. Kỹ năng hòa nhập xã hội: ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Kỹ năng đặc thù

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

VI. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Từ ngày…./…./…. đến ngày …./…../….. (XD nửa kỳ I)

(chỉ lập kế hoạch cho những môn học, hoạt động giáo dục học sinh không theo được chương trình như các bạn cùng khối lớp)

Đánh giá kết quả: 1- đạt; 2- đạt với sự hỗ trợ; 3- chưa đạt

Mục tiêu

Biện pháp và phương tiện

Người thực hiện

Kết quả

Ghi chú

1

2

3

1. Môn học hoạt động giáo dục:

1.1. Tiếng việt/ngữ văn:

1.2. Ngoại ngữ:

1.3. Đạo đức/giáo dục công dân

1.4. Tự nhiên và xã hội/lịch sử:

1.5. Địa lý:

1.6. Khoa học:

1.7. Vật lý:

1.8. Toán:

1.9. Hóa học

1.10. Sinh học:

1.11. Tin học:

1.12. Mỹ thuật:

1.13. Thể dục:

2. Kỹ năng xã hội

2.1. Kỹ năng giao tiếp:

2.2. Kỹ năng tự phục vụ:

2.3. Kỹ năng hòa nhập xã hội

3. Kỹ năng đặc thù

……………. ngày ……. tháng ….. năm …….

Hiệu trưởng

Giáo viên và giáo viên môn học

Cha mẹ/người đại diện

……………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm mẫu sổ theo dõi học sinh khuyết tật

Back to top button