Mẫu Sổ kế hoạch Tổ chuyên môn

Mẫu Sổ kế hoạch Tổ chuyên môn được thiết kế sẵn để phân công chuyên môn cho giáo viên. Với khung có sẵn này, thầy cô chỉ cần điền thông tin vào, không phải thiết kế lại bảng biểu nữa, rất tiện lợi.

Sổ kế hoạch Tổ chuyên môn được lập ra nhằm xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của tổ chuyên môn mà các thành viên cần phải hoàn thành trong năm học. Định ra một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ, tạo ra môi trường phối hợp thống nhất, thuận lợi giữa các thành viên trong tổ với các đơn vị và cá nhân khác trong trường. Đây chính là một lịch trình các hoạt động chính của tổ chuyên môn trong năm học mà các giáo viên cần thực hiện. Vậy sau đây là Sổ kế hoạch Tổ chuyên môn, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN
TỔ:……………………………………………………………

Stt Họ và tên Môn Phân công chuyên môn Số tiết Công tác kiêm nhiệm Quy ra tiết dạy Tổng số tiết dạy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Tình hình đội ngũ GV:

Stt Họ và tên Năm sinh Hệ đào tạo Môn đào tạo Năm vào ngành Danh hiệu thi đua
Danh hiệu thi đua năm học trước Xếp loại CM năm học trước Mức lương xếp tháng năm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1- Thuận lợi.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

2- Khó khăn

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Tình hình học sinh:

1. Tình hình chung:

* Thuận lợi:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

* Khó khăn:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thống kê chất lượng bộ môn (căn cứ vào kết quả năm học trước hoặc khảo sát chất lượng đầu năm)

Môn: …………………………

Khối Sĩ số Giỏi Trên TB Dưới TB Ghi chú
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
6
7
8
9
Cộng

Môn: …………………………

Khối Sĩ số Giỏi Trên TB Dưới TB Ghi chú
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
6
7
8
9
Cộng

Môn: …………………………

Khối Sĩ số Giỏi Trên TB Dưới TB Ghi chú
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
6
7
8
9
Cộng

Môn: …………………………

Khối Sĩ số Giỏi Trên TB Dưới TB Ghi chú
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
6
7
8
9
Cộng

Môn: …………………………

Khối Sĩ số Giỏi Trên TB Dưới TB Ghi chú
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
6
7
8
9
Cộng

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TỔ

I. Nội dung kế hoạch:

1. Tư tưởng chính trị:

a. Nội dung:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thực hiện quy chế chuyên môn: (Hồ sơ sổ sách, soạn giảng,dự giờ, ngày giờ công, chấm trả bài, cho điểm, vào điểm)

a. Nội dung:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Hoạt động nâng cao chất lượng soạn giảng:

a. Nội dung:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Hoạt động nâng cao chất lượng học sinh – công tác bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu:

a. Nội dung:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Tổ chức chuyên đề, ngoại khóa, thao giảng ……

a. Nội dung:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Đăng ký đề tài viết GPHI, SKKN:

a. Nội dung:

STT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI ĐIỀU CHỈNH

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Biện pháp

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Tổ chức biên soạn tài liệu tự chọn:

a. Nội dung:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Làm đồ dùng dạy học:

a. Nội dung:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Tự học, tự bồi dưỡng:

a. Nội dung:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện và hướng dẫn giáo viên tập sự:

a. Nội dung:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Công tác quản lý của tổ:

a. Nội dung:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Công tác ứng dụng CNTT vào giảng dạy:

a. Nội dung:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Những chỉ tiêu cụ thể

1- Chỉ tiêu phấn đấu chất lượng học tập bộ môn của học sinh:

Môn: ……………………………………….

Khối Sĩ số Trên trung bình Dưới trung bình
Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
6
7
8
9
Cộng

Môn: ……………………………………….

Khối Sĩ số Trên trung bình Dưới trung bình
Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
6
7
8
9
Cộng

Môn: ……………………………………….

Khối Sĩ số Trên trung bình Dưới trung bình
Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
6
7
8
9
Cộng

Môn: ……………………………………….

Khối Sĩ số Trên trung bình Dưới trung bình
Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
6
7
8
9
Cộng

Môn: ……………………………………….

Khối Sĩ số Trên trung bình Dưới trung bình
Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
6
7
8
9
Cộng

Môn: ……………………………………….

Khối Sĩ số Trên trung bình Dưới trung bình
Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
6
7
8
9
Cộng

2- Các chỉ tiêu khác:

– Dự giờ:

+ Môn: ……………….. Tổng số giờ dự …………….. trong đó Giỏi ……… tiết Khá ……… tiết

Đạt ………. tiết CĐ ………. tiết

+ Môn: ……………….. Tổng số giờ dự …………….. trong đó Giỏi ……… tiết Khá ……… tiết

Đạt ………. tiết CĐ ………. tiết

+ Môn: ……………….. Tổng số giờ dự …………….. trong đó Giỏi ……… tiết Khá ……… tiết

Đạt ………. tiết CĐ ………. tiết

+ Môn: ……………….. Tổng số giờ dự …………….. trong đó Giỏi ……… tiết Khá ……… tiết

Đạt ………. tiết CĐ ………. tiết

+ Môn: ……………….. Tổng số giờ dự …………….. trong đó Giỏi ……… tiết Khá ……… tiết

Đạt ………. tiết CĐ ………. tiết

– Thao giảng:

+ Môn: ……………….. Tổng số giờ dự …………….. trong đó Giỏi……….tiết Khá ……… tiết

Đạt ………..tiết CĐ ………. tiết

+ Môn: ……………….. Tổng số giờ dự …………….. trong đó Giỏi……….tiết Khá ……… tiết

Đạt…………tiết CĐ ………. tiết

+ Môn: ……………….. Tổng số giờ dự …………….. trong đó Giỏi ……….tiết Khá ……… tiết

Đạt ………..tiết CĐ ………. tiết

+ Môn: ……………….. Tổng số giờ dự …………….. trong đó Giỏi ……….tiết Khá ……… tiết

Đạt …….. .tiết CĐ ………. tiết

+ Môn: ……………….. Tổng số giờ dự …………….. trong đó Giỏi ……….tiết Khá ……… tiết

Đạt ………. tiết CĐ ………. tiết

– Viết GPHI (SKKN): Tổng số: ……… SKKN – GPHI, trong đó: Xếp loại A: ………

Xếp loại B: ………

– Tổ chức chuyên đề, ngoại khóa: Tổng số: ……… chuyên đề.

3. Đăng kí danh hiệu thi đua

– Giáo viên giỏi cấp trường, huyện, tỉnh:

+ Tổng số đăng ký ……………… trong đó:

+ Giáo viên giỏi cấp trường: ……………………

+ Giáo viên giỏi cấp cơ sở: ……………………..

+ Giáo viên giỏi cấp tỉnh: ……………………….

– Danh hiệu thi đua của các cá nhân:

Stt Họ và tên Danh hiệu đăng ký thi đua
GVG cấp trường GVG cấp cơ sở GVG cấp tỉnh LĐTT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

– Danh hiệu thi đua của tổ: ……………………………………………………….

Tổ trưởng

……………………, ngày …… tháng …… năm ………

Duyệt của Ban Giám hiệu

About tcspmgnthn