Mẫu phân công nhiệm vụ đảng viên 2022

Nghị quyết phân công nhiệm vụ Đảng viên là mẫu quyết định được chi ủy, chi bộ lập ra phân công nhiệm vụ của cán bộ quản lý lãnh đạo nhằm xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho Đảng viên ngay từ đầu năm.

Phân công đảng viên chính là giao và tạo điều kiện cho đảng viên làm một phần việc nhất định nào đó của tổ chức đảng. Phân công đảng viên vừa tạo ra những nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên để góp phần hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng vừa giúp đảng viên có cơ hội, điều kiện thể hiện mình và đóng góp vào công việc, nhiệm vụ chung của tổ chức đảng. Ở mỗi chi bộ, công việc được phân công của mỗi đảng viên là một phần công việc của cả chi bộ. Vậy dưới đây là 2 mẫu phân công nhiệm vụ đảng viên 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Phân công nhiệm vụ đảng viên – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ ……….
CHI BỘ T.PTDTBT THCS ………..
——

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————————–—————

Số: ……… -TB/PCNVCB

…. ngày….thángnăm 20

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI BỘ NĂM 20…

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Căn cứ Quy định số ….-QĐ/TW ngày …tháng…. năm 20… của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp.

Căn cứ quy chế hoạt động của chi bộ trường PTDTBTTHCS Nậm Tăm nhiệm kì được thông qua tại chi bộ ngày tháng năm

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ nhà trường, phát huy sự gương mẫu của của từng Đảng viên và vai trò của chi bộ.chi bộ trường phân công cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1

Lãnh đạo phụ trách công tác tổ chức, điều hành các cuộc họp của chi bộ, giải quyết những vấn đề liên quan đến phát triển nhà trường, công tác xây dựng Đảng

2

Xây dựng nội dung các kì họp của chi bộ thay mặt Bí thư chi bộ điều hành công việc cuộc họp khi Bí thư vắng mặt.Trực tiếp phụ trách công tác lưu trữ hồ sơ, công tác phát triển đảng viên của chi bộ, công tác theo dõi Đoàn Thường niên theo dõi công tác Đội .phân công công tác theo dõi quần chúng và Đảng viên dự bị.thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Theo dõi diễn biến tư tưởng tổ Khoa học xã hội .

3

Phụ trách công tác kiểm tra chi bộ .Teo dõi việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình, công tác theo dõi quần chúng, công tác công đoàn, nữ công. Tổ Văn phòng

4

Ghi bên bản nội dung các cuộc họp của chi bộ theo dõi công tác bán trú

5

Thu nộp Đảng phí theo đúng qui định lưu giữ các bản kiểm điểm của Đảng viên trong chi bộ.

Nơi nhận:

– Như điều 3,

– Lưu CB.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Phân công nhiệm vụ đảng viên – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ …………
CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …-NĐ/CB

……, ngày… tháng … năm….

NGHỊ QUYẾT
V/v phân công nhiệm vụ Đảng viên năm 20….

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Quyết định số …….-QĐ/ĐU ngày ……….. của Đảng ủy ………….. về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ …………… khóa ….., nhiệm kỳ ……..- ………..;

– Căn cứ Quy chế làm việc của Chi bộ ………. khóa …., nhiệm kỳ 2015-2020;

– Thực hiện Nghị quyết số ……-NQ/CB ngày …………. về phương hướng, nhiệm vụ năm 20…. của Chi bộ …….,

CHI ỦY CHI BỘ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí chi ủy viên và đảng viên của Chi bộ …………. năm ……….(Đính kèm danh sách và nhiệm vụ được phân công cho từng đảng viên).

Điều 2: Các đồng chí chi ủy viên, đảng viên có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Chi bộ và nội dung công việc được phân công.

Điều 3: Chi ủy chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn …………. và các đồng chí tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như điều 3,

– Lưu CB.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CẤP ỦY VÀ ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ

(Kèm theo Nghị quyết số …..-NQ/CB ngày …..)

TT Họ và tên đảng viên Chức vụ
(Đảng, chính quyền, đoàn thể)
Nhiệm vụ được phân công

1.

Nguyễn Văn A

– Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

– Thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn do ……… giao.

– Thực hiện nhiệm vụ do Chi bộ giao, cụ thể như:

+ Phụ trách chung tất cả các mặt hoạt động của Chi bộ.

+ Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng của Chi bộ; chỉ đạo và theo dõi việc đăng ký làm theo Chỉ thị 03, 29 và 43.

+ Phụ trách công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Phụ trách công tác tài chính và thu, chi, sử dụng đảng phí của Chi bộ.

+ Phụ trách dân vận và văn phòng của Chi bộ; quản lý con dấu và lưu trữ hồ sơ liên quan đến chi bộ và đảng viên.

+ Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ

+ Phụ trách và theo dõi công tác đoàn thể của Chi bộ

+ Ghi biên bản sinh hoạt cấp ủy, biên bản sinh hoạt chi bộ.

+ Tham mưu xây dựng và triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề Quý I, II, III, IV/20… của Chi bộ

+ Theo dõi, giúp đỡ đối tượng đảng …………..

+ ……………………..

2.

Trần Văn B

Back to top button