Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ / thu hồi nợ

Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ / thu hồi nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v thu hồi nợ……..theo hợp đồng số……………..)

Hôm nay, ngày……..tháng …….. năm …….., tại địa chỉ: ……………………………………………………………

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): …………………………………………………..

CMND số : ………………………. , ngày cấp………………………, nơi cấp………………………………….

Nơi ĐKHKTT : …………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại : …………………………………………………………………………………………………

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): …………………………………………

CMND số : ………………………. , ngày cấp………………………, nơi cấp………………………………….

Nơi ĐKHKTT : …………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại : …………………………………………………………………………………………………

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày……tháng…….năm……., tại……………………… Ông ……………………. (Giám đốc Công ty Cổ Phần……………………………) có vay của bà……………………… tiền mặt, nhằm mục đích….., cụ thể như sau:

– Tiền mặt : …………………………………………………………………………………………………

– Tài sản :…………………………………………………………………………………………………

Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là: ………………………………………………………………………………………...

Bằng văn bản này, ……………………………………. quyền cho …………………………………………….. với nội dung:

1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ …………………………………………. của ông ………………………. (thông tin cá nhân) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ỦY QUYỀN ( BÊN A)

………………………

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ( BÊN B)

………………………

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

About tcspmgnthn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.