Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời mới nhất

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời gồm 3 mẫu dành cho học sinh THCS, THPT và dành cho chương trình đại học, cao đẳng.

Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được hiểu đơn giản là giấy tờ pháp lý có thể thay thế cho tấm bằng tốt nghiệp chính thức. Mẫu giấy này được sử dụng để chứng nhận về việc bạn đã đậu tốt nghiệp Trung học phổ thông, cao đẳng hay đại học. Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được cấp cho những người đã đủ điều kiện tốt nghiệp, đảm bảo được tiêu chí sau:

  • Không bị kỷ luật, đủ điều kiện cơ bản trong quá trình học tập và thi cử.
  • Bài thi, môn thi đều cần trên mức điểm liệt là 1/thang điểm 10.
  • Điểm môn dùng để xét tuyển yêu cầu phải từ 5 điểm trở lên.
  • Giấy tốt nghiệp tạm thời sẽ được tính có hiệu lực từ khi bạn được nhà trường hoặc cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp phát và chưa nhận được bằng tốt nghiệp chính thức.

Mẫu Giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

………, ngày…tháng….năm…..

GIẤY CHỨNG NHẬN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ……………………………….

Chứng nhận

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính:…………………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………..

Ngành đào tạo:………………………………………………………………………………………………….

Hệ đào tạo:………………………………………………………………………………………………………..

Khóa học:…………………………………………………………………………………………………………..

Đã được công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân theo Quyết định số ………. /………………….., ngày …../…./20….. của Hiệu trưởng Trường Đại học ……………..

Điểm trung bình chung học tập: ………………………………………. (bằng chữ)

Xếp loại tốt nghiệp: ………………………………………………………………………………………..

Hiện tại, sinh viên đang chờ nhận bằng tốt nghiệp.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT
(Tạm thời)

Học sinh: ……………………………………………………………………….……..

Ngày sinh: …………………… Dân tộc: ………………………………………..…..

Giới tính: ……………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………

Đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm……….

Tại: ………………….………..Sở GDĐT ………………………………………………

Số báo danh: ……………………………………………………………………………

Điểm xét Tốt nghiệp: ………………..; trong đó điểm từng môn thi là:

Môn

Điểm TB lớp 12

Toán

Ngữ văn

Ngoại ngữ/ thay thế

Môn tự chọn

Ghi chú

Điểm

….

….

….

….

….

* Điểm khuyến khích (nếu có): ……………………………….……..

* Diện xét TN (nếu có): ………………………………………………

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giấy chứng nhận tạm thời có giá trị trong thời gian 01 năm chờ cấp bằng tốt nghiệp THPT chính thức.

Chữ ký học sinh

……………, ngày …..tháng …..năm 20….

T/L GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QLCLGD

Ký, ghi rõ họ tên

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS

PHÒNG GD&ĐT……….…

Trường THCS……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
(tạm thời)

Chứng nhận: ………………………………………… Giới tính: ……………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………….. Nơi sinh: ……………………………………………………….

Lớp ……………………………….. Trường ……………………………………………………………………..

Hiện cư trú tại: …………………………………………………………………………………………………….

Đã được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tại Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp: ……………………………….. ngày…..tháng…..năm ………

Xếp loại tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

Ghi chú:

Giấy này chỉ có giá trị trong 1 năm kể từ ngày kí.

………, ngày…tháng…năm….

HIỆU TRƯỞNG

(Họ, tên, chữ kí và đóng dấu)

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được quy định như thế nào

Tại Khoản 3 Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, có quy định:

– Trong thời gian chờ cấp văn bằng, người học đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp được cơ sở giáo dục nơi đã theo học cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

– Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn; người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên, cơ sở giáo dục đại học quy định mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và văn bằng giáo dục đại học.

Back to top button