Mẫu biên bản kiểm tra chéo sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp

Biên bản kiểm tra chéo sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp năm 2022 – 2023 là biểu mẫu được sử dụng phổ biến trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT.

Biên bản kiểm tra chéo học bạ, sổ điểm được lập ra nhằm ghi chép lại toàn bộ tiến trình kết quả của buổi kiểm tra hồ sơ. Việc kiểm tra chéo sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp nhằm đánh giá và xem xét giáo viên có đáp ứng được các yêu cầu công việc hay không? Để thực hiện được hoạt động này thì cần có biên bản kiểm tra. Vậy sau đây là mẫu biên bản kiểm tra chéo, mời các bạn cùng tải tại đây.

Biên bản kiểm tra chéo sổ điểm cá nhân

PHÒNG GD& ĐT………
TRƯỜNG…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
——o0o——–

…..ngày…..tháng…..năm

BIÊN BẢN
KIỂM TRA CHÉO SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm học:………….

I- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Vào hồi……….. giờ………phút, ngày………. tháng……… năm…………………………

Tại: Văn phòng hội đồng trường ……………………………………………………

II- THÀNH PHẦN:

Họ và tên giáo viên kiểm tra:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Họ tên giáo viên được kiểm tra ………………………………………..

III- NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Kiểm tra theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Công văn………….. Nội dung kiểm tra gồm:

– Chế độ cho điểm.

– Cách tính điểm

– Sửa điểm

(Cách thức kiểm tra: Kiểm tra 100% số học sinh của mỗi lớp ở từng môn học )

Qua tiến hành kiểm tra, tôi có những nhận xét, đánh giá cụ thể như sau :

a. Chế độ cho điểm : ……………………………………………………………

b. Cách tính điểm :

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

c. Sửa điểm

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2- Kết luận:

* Ưu điểm:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

* Tồn tại:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Biên bản đã được thông qua và kết thúc vào hồi…. giờ ….ngày….. tháng .. năm….

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

TM. NHÀ TRƯỜNG

Biên bản kiểm tra chéo học bạ

PHÒNG GD& ĐT………
TRƯỜNG…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
——o0o——–

…..ngày…..tháng…..năm

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHÉO HỒ SƠ

KHỐI:……………….

NĂM HỌC 20…. – 20……….

Thời gian: ………………………………………………………………………………

Địa điểm:……………………………………………………………………………….

Thành phần: Các thành viên khối …………

( / đồng chí – Vắng , có lí do……………………………………….…..)

Chủ trì: ………………………………………………………….………… (TT)

Thư kí: ……………………………………………………………………….

NỘI DUNG

I/ Nội dung kiểm tra:

– Đồng chí …………….. (Tổ trưởng) đọc Thông tư…………TT-BGDĐT ngày ……… của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn điều kiện xét lên lớp hoặc phải rèn luyện trong hè cho học sinh Tiểu học.

– Kiểm tra họ và tên học sinh, ngày sinh, nơi sinh giữa sổ điểm với giấy khai sinh.

– Kiểm tra việc vào điểm, xếp loại học sinh trong sổ điểm; sổ điểm với học bạ.

– Kiểm tra việc đánh giá nhận xét và xếp loại ở sổ điểm; giữa sổ điểm với học bạ

II/ Phân công kiểm tra chéo hồ sơ:

STT

Họ và tên giáo viên

Kiểm tra hồ sơ lớp

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

III/ Kết quả kiểm tra :

a. Họ tên học sinh, nơi sinh, ngày sinh giữa giấy khai sinh với sổ điểm.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b. Họ tên học sinh, nơi sinh, ngày sinh giữa sổ điểm với học bạ.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

c. Việc vào điểm, xếp loại học sinh trong sổ điểm.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

d. Việc vào điểm, xếp loại học sinh trong sổ điểm với học bạ.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Biên bản được lập xong lúc……………h………. cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

TM. NHÀ TRƯỜNG

About tcspmgnthn