Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Giấy giới thiệu chuyển trường là mẫu giấy giới thiệu do chính hiệu trưởng trường mà học sinh đang theo học viết gửi cho hiệu trưởng trường mà học sinh muốn chuyển đến.

Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường là một trong những giấy tờ bắt buộc khi các bậc phụ huynh muốn chuyển trường học khi làm đơn xin chuyển trường. Nội dung trong giấy giới thiệu chuyển trường có ghi rõ thông tin về trường học hiện tại của học sinh và trường mà học sinh sẽ chuyển đến. Giấy giới thiệu chuyển trường dưới đây được áp dụng đối với học sinh Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Nội dung chi tiết 4 mẫu giấy giới thiệu chuyển trường, mời các bạn cùng tải về tại đây.

Giấy giới thiệu chuyển trường Mầm non

PHÒNG GD&ĐT……………
TRƯỜNG Mầm non……………..

Số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.…………. , ngày….. tháng…. năm………

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ………..

Kính gửi:……..………………………………….………………………

Giới thiệu em:…………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………………….

Nơi sinh:……………………………………………………….………………………..

Hiện:……………………………………………………………….…………………….

Nay có nguyện vọng chuyển đến:……………………….……………………………

Lý do chuyển trường:…………………………………….……………………………

Kính đề nghị:…………………………………………………………………………..

Giấy giới thiệu này có giá trị từ ngày…………………………………………………

Đến ngày………………………………………………………………………………

Hồ sơ đính kèm:

– Học bạ.
– Giấy khai sinh.
– Giấy trúng tuyển (nếu có).

HIỆU TRƯỞNG

Giấy giới thiệu chuyển trường Tiểu học

PHÒNG GD&ĐT……………
TRƯỜNG TH……………..

Số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.…………. , ngày….. tháng…. năm………

GIẤY GIỚI THIỆU
————–

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học……………………….

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu em:……………………….

Là học sinh lớp……, năm học……… của trường Tiểu học

Được chuyển đến: Để học lớp……, năm học………… ở trường Tiểu học……………………….

Đề nghị Quý nhà trường tạo điều kiện hết sức giúp đỡ em……………….. hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Giấy này có giá trị đến hết ngày……tháng….. năm……/.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, Nvd.

K/T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG


…………………………….

Giấy giới thiệu chuyển trường THCS

ỦY BAN NHÂN DÂN……….

TRƯỜNG THCS……………

Số:……./GGT-ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

……….., ngày …… tháng ……. Năm 201..…

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………

……………………………………………………….

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS………………………

Giới thiệu em: …………………………………………

Sinh ngày: …………………..…… tại: ……………

Đã (đang ) học lớp: ………… Năm học: ……..…

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học lực: …………… Hạnh kiểm: …………………

Được lên lớp: ………..……….. Năm học: ……….

Nay xin chuyển trường đến: Nay xin chuyển trường đến: …………………………..…

Đề nghị Quý trường tạo điều kiện giúp em:…………………….…được tiếp tục học.

Ngày … tháng …. Năm 201……

HIỆU TRƯỞNG

Giấy giới thiệu chuyển trường THPT

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ……………….

Hiệu trưởng Trường ………………………………..

Em:………………………………………………….……..

Ngày sinh:……………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………….………

Là học sinh lớp ………… năm học….………. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT …………………

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ………………….. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

…………, ngày …….tháng …….năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

About tcspmgnthn