Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2022 (Tạm thời)

Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời là giấy dùng để chứng nhận thí sinh đã đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, trong trường hợp chưa có chứng chỉ tốt nghiệp hay bằng tốt nghiệp chính thức.

Chậm nhất ngày 30/7/2022 thí sinh được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh. Việc in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022. Vậy sau đây là 2 mẫu giấy chưng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT – Mẫu 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…

Trường PT:………………………….

Số:…………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

(Tạm thời)

Hiệu trưởng trường THPT/ Giám đốc TT GDTX chứng nhận:

Học sinh: …………………………………………………………………………………

Ngày sinh:……../………../…………. Dân tộc: ………………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………..

đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT khoá ngày …………………………….

Tại Hội đồng coi thi: ………………….….…………………………..

(Số báo danh:……………………………; phòng thi số:………………………….)

Đạt tổng điểm: ………. , trong đó điểm từng môn thi là:

Môn Ngữ văn Hóa học Địa lí Sinh học Toán Ngoại ngữ / Vật lí
Điểm

* Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có):…………………………………………………

* Diện xét TN (nếu có):…………………………………………………………………….

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xếp loại tốt nghiệp:…………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận tạm thời có giá trị trong thời gian 1 năm chờ cấp bằng tốt nghiệp THPT chính thức.

Chữ ký học sinh

………., ngày … tháng …. năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT – Mẫu 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

….……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT
(Tạm thời)

Học sinh:…………………………………………

Ngày sinh: …………………….… Dân tộc: ……

Giới tính:…………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………

Đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022

Tại:…………………………………………………

Số báo danh:……………………………………

Điểm xét Tốt nghiệp: ………; trong đó điểm từng môn thi là:

Môn Điểm TB lớp 12 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ/thay thế Môn tự chọn Ghi chú
Điểm

* Điểm khuyến khích (nếu có): …………………

* Diện xét TN (nếu có): …………………………

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giấy chứng nhận tạm thời có giá trị trong thời gian 01 năm chờ cấp bằng tốt nghiệp THPT chính thức.

Chữ ký học sinh

….…….., ngày…. tháng….. năm 2022
T/L GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QLCLGD

….…………………

About tcspmgnthn