Đơn xin xác nhận là người dân tộc ít người ở vùng cao năm 2022

Mẫu đơn xin xác nhận là người dân tộc ít người ở vùng cao là biểu mẫu được học sinh, sinh viên gửi tới cơ quan có thẩm quyền xin xác nhận là người dân tộc ít người và có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên.

Giấy xin xác nhận là người dân tộc ít người ở vùng cao là mẫu đơn được sử dụng rất phổ biến trong các cơ sở giáo dục. Trong thực tế có các trường hợp cần đến giấy xác nhận người dân tộc ít người để được hưởng những trợ cấp như: trường hợp xin hỗ trợ hộ nghèo, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ sinh viên người dân tộc thiểu số. Mẫu đơn này chính là căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và từ đó được hưởng những chính sách, hỗ trợ, ưu đãi từ cơ quan, trường học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Là người dân tộc ít người ở vùng cao có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên

Kính gửi:..……………………………………………………………………………………………………………………

Tôi tên là: ……………………………Dân tộc:……………………………………….

Ngày sinh:…………………………….. Nơi sinh:……………………………………

CMND:…………………………. Ngày cấp:…………………… Nơi cấp:……….

Họ tên cha:…………………….. Dân tộc:…………………………………………..

Họ tên mẹ:……………….. Dân tộc:……………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (Ghi cụ thể phường/xã/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

……………………………………… ………………………………………………

……………………………………… ………………………………………………

……………………………………… ………………………………………………

……………………………………… ………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin các cấp có thẩm quyền xác nhận tôi thuộc diện học sinh/sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, có bố hoặc mẹ là người dân tộc ít người. Và đã đăng ký hộ khẩu tại địa phương trên 03 năm tính từ thời điểm ngày … tháng … năm …… đến nay (năm ……..)

Lý do: xin xác nhận để làm hồ sơ xét Trợ cấp xã hội tại Trường ………………………………………….. theo chính sách của Nhà nước hiện hành.

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã ghi trong đơn.

Xin chân thành cảm ơn!

…………ngày ……tháng………năm………….

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

……………………………….

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Back to top button