Đề khảo sát chất lượng đầu năm tiếng Anh lớp 8 năm 2022

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2022 – 2023 gồm 2 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng Anh 8 nhằm khảo sát chất lượng đầu năm để phân loại học sinh. Thông qua bài khảo sát chất lượng đầu năm, học sinh sẽ xác định rõ năng lực và thái độ học tập của bản thân, qua đó nắm bắt được chính xác tình hình học hiện tại để xác định mục tiêu phù hợp cho năm học mới. Vậy sau đây là 2 đề khảo sát chất lượng đầu năm Anh 8 năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng Anh lớp 8

Câu I : Khoanh tròn (A, B, C hoặc D) có phần gạch chân khác với những từ còn lại:(1đ)

1. A. moved B.stayed C. visited D. played

2. A. slowly B. try C.busy D. quickly

3. A. could B. amount C. shout D. proud

4. A. invented B. decided C. started D. laughed

Câu II: Khoanh tròn vào đáp án đúng ( A, B, C hoặc D) ( 2đ)

1. He worked ……………….deaf-mute patients ……………………a hospital in Boston.

A. from-in

B. for – at

C. with – in

D. at – in

2. Are you looking for Ba? I think he ……………..hide and seek with his friends in the garden now.

A. play

B. is playing

C. plays

D. to play

3. Would you like to play table tennis, Long?

A. Yes, I do

B. Yes, I’ d love to

C.No, I wouldn’t

D. Yes, I would

4. Peter doesn’t talk much in public. He’s rather ……………………

A. reserved

B. kind

C. sociable

D. humorous

5. There is a bookself ……………………the left of the room.

A. at

B. in

C. of

D. on

6. Don’t come in. please wait ……………………..for your turn.

A. inside

B. outside

C. downtairs

D. uptairs

7. Hoa studies……………………….. Because she often gets good grades.

A. good

B. bad

C. well

D. badly

8. Ba: I like chicken.

Lan: ………………………does my mother.

A. So

B. Either

C. Neither

D. Too

Câu III: Viết dạng đúng của động từ cho trong ngoặc(2,0 đ)

1. They ( not/ watch)……………………………………….TV last night.

2. Thu ( go) ……………………………………..to Da Lat last week.

3. Nam likes ( play)…………………………………volleyball in his free time.

4. Long (visit)……………………………. Nha Trang every summer vacation.

Câu IV: Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi (2,5đ)

Hoa likes travelling. In summer vacations, she and her family often travel to Vung Tau. They stay there for five days. They usually visit the beach and swim. Hoa enjoys swimming very much. They usually stay in a small guest-house by the sea, but sometimes they stay in a hotel.

Last summer, they went to Nha Trang. They stayed at Sunshine Hotel for three days. In the afternoon, her father, Mr Hung play tennis with his friends. Hoa and her mother

walked along the beach and built sandcastles. They visited Tri Nguyen Aquarium and saw many different kinds of fish there. They bought a lot of souvenirs for friends.

1. How long do Hoa and her family often stay in Vung Tau?

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Do they sometimes stay in a hotel?

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Where did they go last summer vacation?

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. What did they see at Tri Nguyen Aquarium?

……………………………………………………………………………………………………………………

5. What did they buy?

…………………………………………………………………………………………………………………..

Câu V: Sắp xếp từ xáo trộn thành câu có nghĩa:(2,5đ)

1.They/ old/ are/ enough/to go/to school

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. He/going to/is/ visit/ Ha Noi tomorrow

………………………………………………………………………………………………………………………

3. English/I/teach/myself

………………………………………………………………………………………………………………………

4. My sister/slim/is/and/she/ has/hair/long/black

………………………………………………………………………………………………………………………

5.My brother/ carefully/ drives/ car.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Anh 8

Câu I: ( 1đ). Mỗi ý chọn đúng ghi 0,25 đ

Câu II: ( 2đ). Mỗi ý chọn đúng ghi 0,25 đ

Câu III: ( 2đ). Mỗi động từ viết đúng ghi 0,5 đ

1. didn’t watch 2. went 3. playing 4. visits

Câu IV: ( 2,5đ). Mỗi câu viết đúng ghi 0,5 đ

1. They often stay there for five days. .

2. Yes, they do.

3. They went to Nha Trang.

4. They saw many different kinds of fish there.

5. They bought a lot of souvenirs for friends.

Câu V: ( 2,5đ). Mỗi câu viết đúng ghi 0,5 đ

1.They are old enough to go to school

2. He is going to Ha Noi tomorrow

3. I teach English myself

4. My sister is slim and she has long black hair.

5.My brother drives car carefully .

…………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề thi

Back to top button