Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2021 với đầy đủ đáp án của 24 mã đề, giúp các em tham khảo, so sánh với đáp án bài thi của mình thuận tiện hơn. Môn Hóa học nằm trong tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) thi vào sáng ngày 8/7/2021.

Đáp án đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2021 bao gồm 24 mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn.

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Dap an mon Hoa

Đáp án môn Hóa học thi THPT quốc gia năm 2021

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 201

41-D 42-A 43-D 44-B 45-C
46-B 47-B 48-B 49-B 50-C
51-C 52-C 53-D 54-D 55-B
56-B 57-A 58-C 59-A 60-C
61-B 62-D 63-C 64-A 65-A
66-A 67-B 68-A 69-D 70-D
71-A 72-D 73-D 74-A 75-B
76-A 77-A 78-C 79-D 80-C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 202

41.B

42.A

43.A

44.D

45.C

46.B

47.B

48.C

49.C

50.C

51.A

52.B

53.D

54.D

55.C

56.B

57.C

58.B

59.D

60.D

61.C

62.C

63.B

64.D

65.B

66.A

67.B

68.A

69.B

70.C

71.A

72.A

73.B

74.A

75.D

76.A

77.D

78.B

79.D

80.A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 203

41-C 42-D 43-A 44-B 45-C
46-A 47-D 48-A 49-C 50-A
51-D 52-B 53-D 54-B 55-B
56-D 57-B 58-C 59-D 60-C
61-C 62-B 63-A 64-D 65-A
66-D 67-D 68-B 69-C 70-D
71-B 72-B 73-A 74-C 75-C
76-A 77-C 78-A 79-C 80-B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 204

41-B 42-A 43-B 44-C 45-D
46-B 47-A 48-B 49-D 50-B
51-D 52-C 53-D 54-C 55-A
56-A 57-B 58-A 59-D 60-D
61-D 62-C 63-D 64-D 65-D
66-C 67-A 68-B 69-C 70-B
71-A 72-C 73-A 74-A 75-C
76-C 77-D 78-D 79-A 80-C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 205

41-A 42-B 43-C 44-C 45-B
46-C 47-C 48-B 49-D 50-B
51-A 52-C 53-D 54-A 55-B
56-C 57-C 58-B 59-D 60-B
61-C 62-B 63-A 64-C 65-D
66-B 67-A 68-A 69-B 70-A
71-B 72-B 73-C 74-A 75-A
76-B 77-A 78-B 79-A 80-C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 206

41-B 42-C 43-C 44-A 45-D
46-B 47-D 48-A 49-A 50-B
51-C 52-C 53-B 54-A 55-B
56-B 57-C 58-A 59-C 60-C
61-C 62-D 63-D 64-C 65-D
66-A 67-B 68-D 69-C 70-D
71-B 72-B 73-B 74-B 75-D
76-D 77-A 78-A 79-B 80-D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 207

41- C 42-C 43-C 44-D 45-C
46-C 47-A 48-C 49-A 50-D
51-D 52-A 53-D 54-A 55-D
56-A 57-C 58-C 59-A 60-A
61-B 62-C 63-B 64-C 65-B
66-D 67-D 68-D 69-B 70-C
71-D 72-C 73-D 74-A 75-C
76-A 77-B 78-A 79-D 80-C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 208

41-C 42-D 43-C 44-C 45-D
46-A 47-D 48-D 49-A 50-D
51-A 52-C 53-C 54-C 55-D
56-B 57-B 58-B 59-C 60-D
61-A 62-A 63-B 64-A 65-B
66-C 67-B 68-C 69-D 70-D
71-B 72-A 73-D 74-B 75-B
76-C 77-A 78-C 79-A 80-B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 209

41.C

42.A

43.B

44.C

45.B

46.C

47.A

48.B

49.A

50.A

51.D

52.A

53.B

54.C

55.C

56.B

57.D

58.A

59.D

60.B

61.A

62.D

63.D

64.B

65.D

66.A

67.A

68.C

69.B

70.A

71.D

72.A

73.C

74.C

75.D

76.C

77.D

78.D

79.C

80.A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 210

1.B

42.D

43.A

44.A

45.D

46.C

47.B

48.B

49.D

50.C

51.D

52.B

53.B

54.C

55.A

56.B

57.C

58.A

59.A

60.B

61.C

62.B

63.A

64.C

65.C

66.A

67.A

68.A

69.C

70.A

71.C

72.C

73.B

74.A

75.A

76.B

77.C

78.A

79.A

80.A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 211

41.B

42.C

43.D

44.B

45.A

46.D

47.A

48.D

49.C

50.C

51.B

52.B

53.B

54.C

55.B

56.D

57.

58.

59.B

60.D

61.C

62.D

63.B

64.A

65.B

66.D

67.D

68.C

69.A

70.A

71.A

72.C

73.D

74.A

75.A

76.C

77.A

78.C

79.D

80.D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 212

41.D

42.A

43.D

44.D

45.D

46.C

47.A

48.A

49.B

50.C

51.D

52.D

53.D

54.B

55.D

56.C

57.B

58.A

59.D

60.D

61.B

62.D

63.C

64.D

65.C

66.C

67.B

68.C

69.B

70.C

71.B

72.C

73.C

74.B

75.C

76.B

77.C

78.D

79.B

80.B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 213

41-C 42-D 43-B 44-C 45-D
46-B 47-C 48-A 49-C 50-B
51-A 52-A 53-A 54-B 55-C
56-B 57-C 58-B 59-B 60-D
61-D 62-C 63-C 64-C 65-C
66-A 67-A 68-D 69-B 70-A
71-A 72-D 73-D 74-A 75-A
76-B 77-C 78-D 79-B 80-D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 214

41-B 42-C 43-A 44-C 45-A
46-A 47-B 48-B 49-C 50-A
51-B 52-D 53-A 54-A 55-A
56-B 57-C 58-A 59-B 60-A
61-B 62-A 63-C 64-D 65-D
66-C 67-C 68-D 69-D 70-B
71-D 72-D 73-C 74-D 75-B
76-D 77-C 78-D 79-C 80-B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 215

41.C

42.A

43.A

44.B

45.D

46.B

47.D

48.D

49.D

50.C

51.B

52.C

53.A

54.D

55.C

56.C

57.D

58.C

59.A

60.C

61.C

62.D

63.B

64.B

65.A

66.B

67.B

68.B

69.A

70.A

71.C

72.D

73.D

74.B

75.A

76.A

77.D

78.A

79.B

80.B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 216

41.B

42.D

43.C

44.D

45.B

46.A

47.C

48.D

49.A

50.A

51.A

52.B

53.D

54.B

55.B

56.B

57.C

58.A

59.A

60.B

61.C

62.A

63.B

64.D

65.B

66.D

67.B

68.D

69.D

70.A

71.D

72.A

73.B

74.A

75.D

76.A

77.B

78.B

79.A

80.D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 217

41.B

42.A

43.C

44.A

45.C

46.C

47.D

48.D

49.A

50.C

51.A

52.D

53.A

54.B

55.D

56.B

57.B

58.B

59.D

60.D

61.B

62.D

63.D

64.D

65.A

66.D

67.A

68.A

69.A

70.B

71.D

72.D

73.B

74.B

75.B

76.B

77.A

78.D

79.B

80.B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 218

41.A

42.D

43.D

44.A

45.C

46.C

47.C

48.B

49.A

50.B

51.B

52.C

53.C

54.B

55.D

56.D

57.C

58.A

59.B

60.C

61.A

62.A

63.C

64.A

65.D

66.A

67.C

68.A

69.A

70.C

71.C

72.D

73.B

74.D

75.D

76.B

77.D

78.B

79.B

80.C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 219

41. D

42. D

43. C

44. B

45. B

46. B

47. C

48. A

49. D

50. D

51. C

52. A

53. B

54. D

55. A

56. A

57. C

58. D

59. C

60. B

61. B

62. B

63. D

64. B

65. A

66. A

67. B

68. C

69. C

70. C

71. A

72. A

73. A

74. D

75. C

76. B

77. A

78. C

79. A

80. A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 220

41-D 42-B 43-A 44-D 45-C
46-C 47-B 48-D 49-D 50-B
51-A 52-B 53-D 54-C 55-A
56-A 57-A 58-C 59-A 60-B
61-C 62-D 63-A 64-D 65-C
66-B 67-D 68-C 69-C 70-A
71-D 72-C 73-B 74-C 75-A
76-C 77-B 78-C 79-A 80-D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 221

41.C

42.C

43.A

44.B

45.D

46.C

47.A

48.C

49.D

50.A

51.B

52.B

53.C

54.D

55.D

56.B

57.C

58.B

59.C

60.B

61.D

62.A

63.B

64.D

65.C

66.D

67.B

68.C

69.D

70.B

71.C

72.D

73.D

74.C

75.C

76.B

77.B

78.C

79.D

80.D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 222

41.C

42.B

43.B

44.A

45.A

46.C

47.C

48.A

49.A

50.D

51.C

52.A

53.C

54.D

55.D

56.C

57.C

58.C

59.A

60.A

61.B

62.B

63.C

64.A

65.D

66.A

67.A

68.D

69.C

70.A

71.A

72.D

73.D

74.A

75.C

76.D

77.A

78.D

79.C

80.D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 223

41.A

42.D

43.A

44.C

45.C

46.D

47.B

48.A

49.A

50.A

51.D

52.A

53.D

54.D

55.B

56.D

57.C

58.A

59.B

60.B

61.B

62.A

63.A

64.C

65.D

66.C

67.B

68.C

69.C

70.C

71.B

72.D

73.A

74.D

75.B

76.B

77.D

78.A

79.D

80.A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 224

41. A

42. A

43. C

44. C

45. D

46. B

47. D

48. C

49. C

50. D

51. A

52. B

53. D

54. D

55. C

56. C

57. A

58. D

59. C

60. C

61. B

62. C

63. A

64. A

65. C

66. B

67. A

68. A

69. B

70. A

71. A

72. D

73. B

74. D

75. B

76. B

77. D

78. D

79. B

80. B

  • Lượt tải: 6.934
  • Lượt xem: 24.425
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 502,8 KB

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

About tcspmgnthn