Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên

Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

Tên đơn vị: ……………………. Mẫu số 1

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN QUÝ …. NĂM …

(Kèm theo Công văn số …/ngày … tháng … năm …)

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Chức danh/
chức vụ

Ngạch/chức
danh nghề nghiệp,
bậc lương hiện hưởng

Nam

Nữ

Ngạch/chức
danh nghề
nghiệp

Bậc

Hệ số

Thời tính
nâng bậc
lương lần
sau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

……., ngày …… tháng …… năm ……

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button