Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT: 12 Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022

Ngày 19/8/2022, Bộ GD&ĐT đã ban hành Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Theo đó, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” với 12 nhiệm vụ trọng tâm sau:

 • Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo;
 • Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai dịch bệnh;
 • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành; Tăng cường công tác truyền thông giáo dục
 • Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo
 • Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục
 • Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
 • Xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, nâng cao năng lực hệ thống giáo dục đại học
 • Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành
 • Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục
 • Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành
 • Tăng cường công tác truyền thông giáo dục

Nội dung Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT

About tcspmgnthn