Biên bản vận động học sinh ra lớp năm 2022

Biên bản vận động học sinh ra lớp năm 2022 – 2023 được lập ra để ghi lại toàn bộ cuộc gặp mặt của nhà trường với gia đình học sinh để vận động học sinh bỏ học quay trở lại lớp học. Đây là biểu mẫu được sử dụng phổ biến trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Mẫu biên bản vận động học sinh ra lớp cần trình bày các thông tin cơ bản như: thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, lý do, ý kiến của gia đình, nhà trường. Vậy dưới đây là 3 mẫu biên bản vận động học sinh ra lớp, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mẫu biên bản vận động học sinh – Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN
Vận động học sinh bỏ học trở lại trường

Năm học 20…. – 20….

Hôm nay, thứ …. ngày …. tháng …. năm 20… tại gia đình của phụ huynh học sinh. Chúng tôi gồm có:

1. Ông (bà): ……………………………… Chức vụ: ……………………

2. Ông (bà): ……………………………… Chức vụ: ……………………

3. Ông (bà): ……………………………… Chức vụ: ……………………

4. Ông (bà): ……………………………… Chức vụ: ……………………

5. Ông (bà): ……………………………… Chức vụ: ……………………

6. Ông (bà): ……………………………… Chức vụ: ……………………

Đã đến gia đình của Ông (bà): …………………………………… Hiện ở tại thôn bản: ……………………… xã ……………, huyện ……….

Là phụ huynh của em: …………………………………… Hiện là học sinh lớp: …………… Trường THCS Bình Chuẩn năm học 20…. – 20….

Lí do: em …………………………… đã nghỉ học không lí do ……… buổi từ ngày ……/……/20… đến ngày ……/……/20… (………………………………)

Chúng tôi đã đến gặp gia đình em lần thứ …… để vận động em trở lại lớp học. Sau khi chúng tôi động viên, phân tích, tuyên truyền vận động:

– Gia đình đi đến quyết định: ………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

– Ý kiến của học sinh: ………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Những kiến nghị đề xuất của gia đình đối với trường (nếu có): ……

……………………………………………………………………

Biên bản đã được đọc cho toàn thể những người tham gia trong buổi vận động cùng nghe và ký tên.

Đại diện phụ huynh học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giáo viên đi vận động

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện ban quản lý thôn bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BGH TRƯỜNG

….….. ngày ……/……/ 20……

Hiệu trưởng

Biên bản vận động học sinh ra lớp – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
V/v vận động học sinh ra lớp

Hôm nay vào lúc ……giờ …..phút, ngày …..tháng …..năm 20………

Tôi là:……………………………………….

Đã đến nhà ông (bà)…………………………………cư ngụ tại………………………………………, có con là …………………………sinh ngày…../…../…… được biên chế vào lớp ….. của năm học 2022 – 2023 để vận động em trở lại lớp tiếp tục công việc học tập.

Sau một thời gian trao đổi với gia đình, chúng tôi nhận được kết quả như sau:

– Ý kiến của gia đình:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc …..giờ …… phút cùng ngày và có đọc lại cho tất cả mọi người cùng nghe và thống nhất.

CHỦ HỘ
(hoặc đại diện gia đình)

……, ngày ….tháng …..năm….…

Người ghi biên bản

Biên bản vận động học sinh ra lớp – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—-

BIÊN BẢN
V/v vận động học sinh ra lớp lần …………..

Hôm nay ngày ………tháng ………..năm ……….., tại gia đình PHHS em …..Chúng tôi gồm có:

1/ Ông (bà) …………………………… Chức vụ ……………………………

2/ Ông (bà) …………………………….. Chức vụ ……………………………

3/ Ông (bà) ……………………………… Chức vụ …………………………….

4/ Ông (bà) ……………………………… Chức vụ ……………………………..

5/ Ông (bà) ……………………………..Chức vụ ………………………………..

Đã đến gia đình của ông (bà) ……………………… hiện cư ngụ tại ……

Là phụ huynh của em ………………………………………………………………

học sinh lớp …………….. Trường ……………, năm học 20… – 20…

Lý do: Em ……………………….. .. nghỉ học không có lí do.

Nay chúng tôi đến thông báo cùng gia đình của em được biết đồng thời vận động em trở lại lớp học.

* Ý kiến của PHHS.

………………………………………………….. ………………………………………………………..

………………………………………………….. ………………………………………………………..

………………………………………………….. ………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào lúc ……….giờ ………phút, ngày …….tháng …….năm ……….

ĐẠI DIỆN BĐH ẤP  ĐẠI DIỆN PHHS GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

About tcspmgnthn