Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên 2022

Mẫu biên bản họp xét kết nạp Đoàn viên được lập ra nhằm ghi chép tiến trình tiến trình cuộc họp để ra nghị quyết đề nghị BCH Đoàn Trường, Đoàn khoa xem xét kết nạp Đoàn cho các thanh niên ưu tú trong chi đoàn.

Sau khi giới thiệu thanh niên đi học lớp nhận thức về Đoàn và được lớp học chứng nhận là Đạt. Chi Đoàn tiến hành họp để ra nghị quyết đề nghị BCH Đoàn Trường, Đoàn khoa xem xét kết nạp Đoàn cho các thanh niên ưu tú. Vì vậy biên bản họp xét kết nạp Đoàn viên là căn cứ để kết nạp Đoàn viên. Nội dung trong mẫu biên bản họp xét kết nạp đoàn viên nêu rõ thời gian, địa điểm, thông tin người được kết nạp và nội dung buổi kết nạp,…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN………………

Ban Chấp hành Chi đoàn…………….

Ngày ……… tháng …….. năm …………

BIÊN BẢN HỌP XÉT KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Thời gian:………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:………………………………………………………………………………………….

Hiện diện: …………………………………Đoàn viên/tổng số đoàn viên của chi đoàn

Chủ trì: Đ/c………………………………………………………………………………………..

Chi đoàn tiến hành họp xét kết nạp anh (chị)……………………………………………

Đồng chí giới thiệu là:………………………………………….. đã đọc lời giới thiệu và bảo đảm. Chi đoàn thảo luận và nhận thấy: (nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của Đoàn viên).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Sau khi thảo luận, chi đoàn đã tiến hành biểu quyết với ……………. ý kiến (tỷ lệ …………….) đồng ý kết nạp anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)
Back to top button