Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học năm 2022

Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học 2022 – 2023 là biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến trong trường học, được lập ra để ghi chép lại toàn bộ tiến trình, nội dung cuộc họp phụ huynh đầu năm.

Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học cần trình bày đầy đủ các thông tin về thành phần tham gia, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp, nội dung trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh học sinh. Qua đó các bậc phụ huynh có thể nắm bắt đầy đủ các thông tin về tình hình học tập của con em mình. Ngoài ra để buổi họp phụ huynh đầu năm diễn ra thành công tốt đẹp thầy cô cần gửi giấy mời họp phụ huynh, kịch bản họp phụ huynh thật kỹ lưỡng, để buổi họp diễn ra đúng theo tiến độ.

Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 20…- 20…

A. Thời gian- Địa điểm:

– Hôm nay, vào hồi ……………, ngày 15 tháng 9 năm 20….

– Địa điểm: ………… lớp ……..- Trường ……………………………………………

B. Thành phần:

– Chủ toạ:…………………………………………………………………………………

– Thư ký:…………………………………………………………………………………..

– Tổng số giáo viên có mặt:……/…….. Vắng:…………Lý do:……………………

– Tổng số phụ huynh có mặt:…../ ……

Vắng…………………..có lý do ….…

C. Nội dung:

I. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo tình hình chung của lớp:

1. Tổng số học sinh có mặt tại thời điểm 15/9/20…: ………..HS

Trong đó:

+ Số học sinh được lên lớp: ……HS; Số học sinh lưu ban: …………. HS.

+ HS khuyết tât:…..( Họ tên……………………………….)

+ HS nữ……..HS dân tộc thiểu số:……..; HS nữ dân tộc:…………

+ Học sinh có hộ khẩu ở xã ………………………. là:…….HS.

+ HS thuộc hộ nghèo:……., Nữ:………HSDT con hộ nghèo:……..Nữ:………

+ HS đã có thẻ BHYT:…………….

2. Tình hình học tập của lớp và kết quả khảo sát chất lượng đầu năm:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

3. GVCN phổ biến công tác trọng tâm năm học 20…-20…

* Thuận lợi:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

* Khó khăn:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

* Công tác xã hội hoá giáo dục tu sửa, xây dựng, cơ sở vật chất:

– Xây dựng khuôn viên, bồn cây, trồng cây bóng mát sân trường.

– Lắp các loại biển bảng trong và ngoài phòng học theo quy định.

– …………………………………..

4. Các khoản đóng góp trong năm học 20…-20….

* Đóng góp xã hội hoá giáo dục ( đã được UBND xã ………… nhất trí): Tính 1HS/ năm học ( đồng )

1. XD, sửa chữa cơ sở vật chất : ………………. .

2. Quỹ khuyến học: ………………….. ( Quy chế chi tiêu )

3. Quỹ đội: ………………… ( Quy chế chi tiêu )

4. Bảo vệ: ……………………. ( Theo thoả thuận hợp đồng).

Tổng cộng: …………………………/HS/năm.

* Các khoản thu khác phục vụ cho học sinh:

– BHYT: …………………../HS/năm.

– BH thân thể ( theo các mức tham gia):

– Tiền áo đồng phục: mua theo đăng kí.

– Tiền điện : ………..đ/HS/năm ( trường chính).( Quyết toán theo hoá đơn)

– Phôtô bài kiểm tra 1 năm:…………..

– Sổ liên lạc ( theo giá quy định):…………..

– Học bạ cho HS lớp 1 (theo giá quy định): ……………….

– Quỹ lớp (mua đồ dùng hàng ngày: chổi, chậu, lọ hoa, khăn trải bàn…):………..

…………………………………………………………………………

5. Kết quả bầu ban đại diện phụ huynh.

Ông (bà)………………….Thôn…….

II. Thảo luận.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

D. Kết luận:

Biên bản được thông qua trước hội nghị với sự nhất trí cao, không có ý kiến bổ sung. Biên bản được lập thành 3 bản đều có giá trị pháp lí như nhau: Nhà trường 01 bản; GVCN 01 bản; Hội cha mẹ HS 01 bản.

Cuộc họp kết thúc hồi …….giờ……cùng ngày.

Thư ký

………………………………..

Hội trưởng Hội CMHS

………………………………

GVCN

…………………………….

Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học – Mẫu 2

UBND XÃ ………

TRƯỜNG TH ………….

BAN ĐẠI DIỆN CMHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2022 – 2023

1. Thời gian:.…. giờ …..phút, thứ bảy ngày ………………………….

2. Địa điểm: Tại lớp học ……………………………………………………

3. Thành phần:

– Chủ trì cuộc họp: Giáo viên chủ nhiệm: ……………………………..

– Thư ký cuộc họp: Phụ huynh học sinh: ……………………………..

– Tổng số phụ huynh học sinh dự họp:……… Vắng mặt: ……….

4. Nội dung:

4.1. Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm (Giáo viên chủ nhiệm khai thông)

4.1.1. Báo cáo việc học tập của học sinh sau 3 tuần học; những thuận lợi, khó khăn của lớp:

*Thuận lợi:

– Đa số các quý phụ huynh quan tâm đến việc học của con em mình

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

*Khó khăn:

– Cũng còn một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của các em.

– Còn vài số HS cá biệt làm ảnh hưởng đến viêc học của các em khác.

– Lớp có một số em chưa qua mẫu giáo nên việc tổ chức nền nếp, tư thế ngồi, cách cầm bút vv…nói chung sự tiếp thu kiến thức của các em không đồng đều.

4.1.2. Tình hình trật tự trong khuôn viên trường:

– Học sinh còn đưa rước con em vào khuôn viên trường học.

– Đề nghị phụ huynh đưa các em tới cổng để các em tự vào lớp. Khi ra về HS sẽ đi theo hàng ra cổng và phụ huynh rước tại cổng trường.

4.1.3. Tình hình rác thải từ đồ ăn, thức uống trong khuôn viên trường:

– HS còn ăn uống xã rác vào khuôn viên trường học, lớp học.

– Đề nghị phụ huynh mua cho con em ăn tại hàng quán và không được đem đồ ăn vào lớp học.

4.1.4. Việc đội mũ bảo hiểm của học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy:

-Phụ huynh quan tâm đến con em đội nón bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy tới lớp hoc.

4.1.5. Các khoản thu đầu năm; việc tham gia Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm y tế:

– GV công bố các khoản thu đầu năm và nhắc nhở những em chưa đóng các khoản tiền đầu năm. GV kêu gọi phụ huynh mua bảo hiểm Y tế cho HS ngoài ấp nghèo và đóng các khoản còn thiếu.

4.1.6. Việc photocopy thẻ Bảo hiểm y tế nộp cho nhà trường (đối với học sinh đã có thẻ Bảo hiểm y tế thuộc xã nghèo, ấp nghèo, gia đình hộ nghèo, …)

– GV nhắc nhở những những phụ huynh chưa photocopy thẻ BHYT nộp cho nhà trường thì tiếp tục thu cho dứt điểm.

4.1.7. Những vấn đề khác:

– GV nhắc nhở giờ giấc ra vào lớp của buổi học 4 tiết và 5 tiết học để phụ huynh biết và đưa rước đúng giờ. Phụ huynh hạn chế điện thoại cho GV vào khoảng thời gian 7giờ đến 8 giờ 59 phút trong các buổi học trừ trường hợp đặc biệt.

4.2. Ý kiến của phụ huynh học sinh:

– Phụ huynh không có ý kiến gì phản hồi

4.3. Ý kiến kết luận của giáo viên chủ nhiệm:

– Trước tiên tôi cảm ơn đến quý phụ huynh đã cùng tôi hơn một giờ làm việc bày tỏ những thắc mắc và đi đến thống nhất chung công việc mà chúng ta đã bàn bạc.

4.4. Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp:

– Trưởng ban: …………… số điện thoại: ………………………………

– Phó ban: ………………..; số điện thoại: ……………………………….

Biên bản đã được thông qua trong cuộc họp và được tất cả phụ huynh học sinh dự họp thống nhất. Biên bản được lập thành 02 bản, giáo viên chủ nhiệm giữ 01 bản, nhà trường giữ 01 bản.

Cuộc họp kết thúc lúc …….giờ ……. phút cùng ngày. Biên bản có đọc lại tất cả đều tán thành và đưa vào Nghị quyết thực hiện./.

Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư kí
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
———o0o———

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Lớp ………….Năm học…………………..

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: …………………………………………………………

– Khai mạc vào hồi: ………giờ, ngày……..tháng……..năm …………………..

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………

– Chủ tọa: …………………………………………………………………………………

– Thư ký: …………………………………………………………………………………… .

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

– Tổng số phụ huynh có mặt:………………………/ ……

– Vắng…………………..có lý do ….……………………….

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường………………………………. lớp…………….tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học……………. để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu BCH hội phụ huynh:

1. Bác: ……………………………………………. Chi hội trưởng

2. Bác: ……………………………………………. Chi hội phó

3. Bác: ……………………………………………. Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

b) Khó khăn:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

b) Một số biện pháp:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

5. Ý kiến của phụ huynh:

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Chủ tọa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư kí

(Ký và ghi rõ họ tên)

Back to top button