Biên bản dự giờ năm 2022

Biên bản dự giờ là biểu mẫu được lập ra để ghi chép lại toàn bộ nội dung buổi đánh giá tiết dạy dự giờ của giáo viên.

Biên bản rút kinh nghiệm giờ dạy là một trong những biểu mẫu được sử dụng phổ biến trong ngành giáo dục, do chính các giáo viên lập ra để sử dụng khi tham gia dự giờ dạy của giáo viên khác. Nội dung trong mẫu biên bản rút kinh nghiệm giờ dạy cần trình bày các nội dung cơ bản như: thời gian diễn ra giờ dạy, thành phần tham gia, ưu và khuyết điểm của giờ dạy để rút kinh nghiệm từ tiết dạy đó. Vậy sau đây là 2 mẫu biên bản dự giờ, mời các bạn cùng tải tại đây nhé.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
———————

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ GIỜ DỰ

I. Thời gian: Ngày .. tháng … năm 20….

II. Thành phần:

1) …………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………….

2) …………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………….

3) …………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………….

4) …………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………….

5) …………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………….

Người dạy: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng dự: Ngày …. tháng .. năm …..

Tên bài dạy: ………………………………………………………………………………………………..

III. Nội dung:

1. Giáo viên thông qua tiết dạy và tự đánh giá nhận xét

a. Ưu điểm

– Công tác chuẩn bị bài được giáo viên thực hiện nghiêm túc, chu đáo.

– Soạn giảng đầy đủ.

– Truyền thụ hết kiến thức cơ bản mà bài yêu cầu.

b. Nhược điểm

– Chưa tổ chức được các hoạt động linh hoạt, sinh động cho học sinh.

– Còn nhiều thiếu xót trong quá trình truyền thụ kiến thức cho học sinh.

2. Tổ dự giờ nhận xét, đánh giá:

a. Ưu điểm

– Giáo viên có sự chuẩn bị bài chu đáo.

– Tổ chức thực hiện đầy đủ các khâu lên lớp.

– Truyền thụ nội dung kiến thức đầy đủ.

– Trình bày bảng hợp lý.

b. Nhược điểm

– Chưa khắc sâu đượ kiến thức cơ bản cho học sinh.

– Công tác chuẩn bị mặc dù đã thực hiện nhưng vẫn còn lỗi.

– Chưa sửa cho học sinh cách trình bày bài.

* Lượng hoá điểm tiết dạy:

Điều 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng
Xếp loại
Điểm

Biên bản đã được thông qua và được nhất trí của các thành viên trong tổ dự giờ.

THƯ KÍ
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI DẠY
(Ký và ghi rõ họ tên)
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trường……………………..

Tổ:…………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————-

BIÊN BẢN
(V/v rút kinh nghiệm tiết dạy)

I/ PHẦN MỞ ĐẦU

– Tiến hành rút kinh nghiệm tiết dạy vào lúc … giờ … phút, ngày ….. tháng ….. năm 201…

– Tại Trường: ………………………………………………………………………………..

– Tiết dạy của thầy (Cô) : ……………………………………………………….

– Môn ………………. Lớp ………. Tiết ………. Buổi ………………………

– Tên bài: ………………………………………..………………………………….

– Thuộc tiết : …………….. của phân phối chương trình

* Người rút kinh nghiệm:

1/ …………………………………………………………………

2/ …………………………………………………………………

3/ …………………………………………………………………

II/ NỘI DUNG

1/ Ưu điểm:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

2/ Khuyết điểm:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

III/ KẾT THÚC

  • Thống nhất đánh giá tiết dạy với số điểm ……………………….. Loại ……………….
  • Biên bản kết thúc vào lúc ………giờ …….. phút cùng ngày

GV dự thống nhất ký tên

1/……………………………………………………..

2/………………………………………………………

3/………………………………………………………

4/………………………………………………………

………………., ngày ……./……./ 20…

Người dạy

………………………………………..

Back to top button