Biên bản Chính trị hè 2022

Mẫu biên bản thảo luận Chính trị hè 2022 giúp thầy cô tham khảo, ghi lại toàn bộ những nội dung quan trọng trong cuộc thảo luận về nội dung Chính trị hè 2022. Mẫu biên bản thảo luận cần ghi rõ các ý kiến đóng góp từng câu, từng nội dung.

Sau khi cuộc họp kết thúc tổ trưởng tổ chuyên môn, thư ký sẽ ký tên, rồi nộp lại biên bản cho ban giám hiệu nhà trường. Các thầy cô có thể tham khảo thêm các mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2022 để hoàn thiện bài thu hoạch của mình.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o——-

BIÊN BẢN
THẢO LUẬN NỘI DUNG BÀI CHÍNH TRỊ HÈ 2022

TỔ: …………………..

Vào lúc …….. giờ ………. – ngày …… tháng … năm……

Tại Phòng số:…………………………………….………

Với sự hiện diện của: ……………./…………….người.

Vắng mặt:……………người, gồm:

-………………..lý do:…………………………………………

-………………..lý do:…………………………………………

-………………..lý do:…………………………………………

-………………..lý do:…………………………………………

-………………..lý do:…………………………………………

Tổ: …………………….. tổ chức học tập và thảo luận các nội dung bài Chính trị – Nghiệp vụ hè 2022:

Dưới sự chủ trì:

+ Ông (Bà) ………………Chức vụ: ………………

+ Thư ký:……………………………………………

Nội dung:

Câu 1: Qua học tập, nghiên cứu những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, thứ năm Ban Chấp Hành Trung ương khóa XIII của Đảng, anh/chị tâm đắc nội dung nào nhất? Vì sao?

Liên hệ thực tiễn các nội dung trên tại đơn vị các anh/chị đang công tác?

Câu 2: Để triển khai và thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” tại đơn vị công tác, theo anh/chị cần tập trung thực hiện những nội dung, giải pháp gì?

Liên hệ thực tiễn bản thân nhằm thực hiện tốt nội dung trên trong thời gian tới.

(Các tổ thảo luận đóng góp ý kiến theo từng câu và ghi biên bản nộp lại)

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Tổ trưởng chuyên môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

About tcspmgnthn