Biên bản bầu ban cán sự lớp năm 2022

Biên bản bầu ban cán sự lớp năm 2022 – 2023 là biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến trong các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến đại học.

Mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp được lập ra nhằm ghi chép lại toàn bộ nội dung trong buổi họp bầu ban cán sự lớp. Nội dung trong mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp nêu rõ thông tin về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, các bước tiến hành cuộc họp bầu ban cán sự của lớp. Vậy sau đây là 5 mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây nhé.

Biên bản bầu ban cán sự lớp là gì

Mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp là mẫu biên bản được lập ra khi có sự kiện bầu ban cán sự lớp. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin về thời gian, địa điểm …. xảy ra cuộc họp bầu ban cán sự của lớp. Ghi nhận sự chính xác, khách quan của buổi họp bầu.

Biên bản bầu ban cán sự lớp Tiểu học

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………….
LỚP: …..
NĂM HỌC: …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC
20…-20….
…………………….

1. Thời gian, địa điểm: Phòng học số 17 Trường ……….

2. Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm

– Tập thể học sinh lớp ….: Số lượng….. nam,………nữ

3. Nội dung:

3.1. Thành phần Ban Cán Sự Lớp (cơ cấu):

 • Lớp trưởng: 01
 • Lớp phó học tập: 01
 • Lớp phó phong trào: 01
 • Thành viên BCS: 04
 • Các chức danh khác: Thủ quỹ (1)

3.2. Các bước tiến hành:

GVCN nêu vai trò của BCS Lớp (trách nhiệm và quyền lợi):

 • Quản lý & phổ biến thông tin cho Lớp trong suốt năm học.
 • Phối hợp với BCH Chi Đội trong các hoạt động về công tác Đội và phong trào đội viên.
 • Trực tiếp liên hệ với GVCN để hoàn tất những công việc của Lớp.
 • Tổng hợp những phản ánh của của lớp về các mặt hoạt động của lớp, của các bạn trong quá trình học tập gởi lên GVCN, Trường.
 • Được ưu tiên tham gia các hoạt động của Trường, của Lớp.
 • Giới thiệu các ứng cử viên, các danh sách đề cử, tự đề cử.

Tập hợp danh sách ứng cử viên.

Bầu cử: Số lượng BCS Lớp phải là số lẻ.

Kết quả.

Lớp trưởng: ……………………………….

Lớp phó học tập: ………………………..

Lớp phó phong trào: …………………….

Thành viên BCS.1: …………(Tổ trưởng tổ 1)

Thành viên BCS.2: …………. (Tổ trưởng tổ 2)

Thành viên BCS 3: …………. (Tổ trưởng tổ 3)

Thành viên BCS 4: …………. (Tổ trưởng tổ 4)

Tập thể lớp nhất trí các thành viên có tên trên là thành viên trong BCS Lớp.

Phát biểu của đại diện BCS lớp.

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

Phát biểu chỉ đạo của Giáo viên Chủ nhiệm:

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Buổi họp kết thúc lúc … giờ ……….. phút cùng ngày.

GVCN Đại diện lớp trưởng Đại diện lớp phó

Biên bản bầu ban cán sự lớp THCS

TRƯỜNG THCS…….

LỚP……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BẦU CÁN BỘ LỚP
Năm học…………..

I. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: …..giờ …’, ngày …tháng …..năm …

2. Địa điểm: LỚP …., trường ………..

3. Thành phần gồm: Thầy/cô: …………..- GV Chủ nhiệm.

Em: ……………… – chủ toạ.

Em ………………..- Thư kí cuộc họp.

Các học sinh lớp …………….

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Giáo viên chủ nhiệm:

– Thông qua nội dung cuộc họp.

– Đưa ra thành phần ban cán sự và tiêu chí từng ban cán sự.

– Nêu rõ vai trò của ban cán sự lớp.

2. Các bước tiến hành:

– Học sinh giới thiệu các ứng cử viên:

 1. Bạn:………
 2. Bạn: ……….
 3. Bạn: …………
 4. Bạn: ………….
 5. Bạn: ………….
 6. Bạn: ……………….
 7. Bạn: ………………..
 8. Ban: ……………..
 9. Bạn: ………………

– Hình thức bầu: Tiến hành bầu các chức danh trên bằng hình thức biểu quyết các chức danh.

– Kết quả: Người dẫn đề cử ban cán sự lớp mới cho các chức danh:

 1. Lớp trưởng: ……..
 2. Lớp phó lao động: ………
 3. Lớp phó văn nghệ: …………
 4. Lớp phó học tập:………..
 5. Tổ trưởng tổ 1: ……….
 6. Tổ trưởng tổ 2: …………
 7. Tổ trưởng tổ 3: ……….

– Ban cán sự lớp mới ra mắt.

– Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban cán sự lớp.

– Thư kí cuộc họp thông qua biên bản cuộc họp

Cuộc họp kết thúc hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TOẠ

….., ngày ….tháng …năm …..

THƯ KÝ

Biên bản bầu ban cán sự lớp THPT

Mẫu 1

SỞ GD&ĐT ………..

TRƯỜNG THPT …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Về việc bầu Ban cán sự lớp năm học………….

I. THỜI GIAN: ……………………………………………………….………………

II. ĐỊA ĐIỂM: ……………………………………………………………………….

III. THÀNH PHẦN:

– Giáo viên chủ nhiệm: …………………………………………..………………

– Cùng toàn thể học sinh lớp …………………………….…

Tổng số: ……….. Vắng: …………..

IV. NỘI DUNG:

1/ Giáo viên chủ nhiệm:

– Thông qua nội dung cuộc họp.

– Đưa ra thành phần ban cán sự và tiêu chí từng ban cán sự.

– Nêu rõ vai trò của ban cán sự lớp.

2/ Các bước tiến hành:

– Học sinh giới thiệu các ứng cử viên:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Hình thức bầu: Cả lớp biểu quyết bằng cách giơ tay và những người có số biểu quyết cao nhất trúng cử vào ban cán sự lớp:

– Kết quả:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Tập thể lớp nhất trí các thành viên trên là thành viên của ban cán sự lớp.

– Phát biểu của đại diện Ban cán sự lớp.

– Phát biểu chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm lớp.

Biên bản kết thúc vào lúc …. giờ cùng ngày.

ĐẠI DIỆN LỚP… GVCN LỚP

Mẫu 2

SỞ GD-ĐT TỈNH …………..

TRƯỜNG THPT ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP ……
NĂM HỌC 20…..- 20…..

I. Thời gian: Vào hồi………Giờ……ngày……tháng……năm……….

II. Địa điểm: Phòng…………………………………………………………….….

III. Thành phần:

– Giáo viên chủ nhiệm: ……………………………………………………

– Tập thể học sinh lớp ………….với tổng số: ………có mặt…………..Vắng mặt……

IV. Nội dung:

A. Giáo viên chủ nhiệm nêu vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lớp và định hướng nhân sự.

B. Học sinh đề cử các bạn có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực, điều kiện vào các vị trí của ban cán sự lớp.

C. Bầu cử:

* Ban cán sự:

1. Bầu lớp trưởng:

Đề cử bạn: ………………………………………………………………………………

Bầu bạn …………….với số bạn nhất trí là: ……( %) không nhất trí ………( %)

2. Bầu lớp phó phụ trách học tập:

Đề cử bạn: ………………………………………………………………………………

Bầu bạn …………….với số bạn nhất trí là: ……( %) không nhất trí ………( %)

3. Bầu lớp phó phụ trách văn thể:

Đề cử bạn: ……………………………………………………………………………..

Bầu bạn ……………với số bạn nhất trí là………( %) không nhất trí ………( %)

4. Bầu lớp phó phụ trách lao động:

Đề cử bạn: ……………………………………………………………………………..

Bầu bạn ……………với số bạn nhất trí là ……..( %) không nhất trí ………( %)

* Các tổ:

1. Bầu tổ trưởng tổ 1:

Đề cử bạn:………………………………………………………………………………

Bầu bạn …………..với số bạn nhất trí là ………( %) không nhất trí……….( %)

Bầu tổ phó tổ 1:

Đề cử bạn:……… với số bạn nhất trí là………..( %) không nhất trí ………( %)

2. Bầu tổ trưởng tổ 2:

Đề cử bạn: ……………………………………………………………………………..

Bầu bạn……………với số bạn nhất trí là:………( %) không nhất trí …….( %)

Bầu tổ phó tổ 2:

Đề cử bạn:……… với số bạn nhất trí là………..( %) không nhất trí ………( %)

3. Bầu tổ trưởng tổ 3:

Đề cử bạn:………………………………………………………………………………

Bầu bạn …………..với số bạn nhất trí là ………( %) không nhất trí……….( %)

Bầu tổ phó tổ 3:

Đề cử bạn:……… với số bạn nhất trí là………..( %) không nhất trí ………( %)

4. Bầu tổ trưởng tổ 4:

Đề cử bạn: ……………………………………………………………………………..

Bầu bạn……………với số bạn nhất trí là:………( %) không nhất trí ……..( %)

Bầu tổ phó tổ 4:

Đề cử bạn:……… với số bạn nhất trí là………..( %) không nhất trí ………( %)

D. Giáo viên chốt lại danh sách cán bộ lớp, phân công cụ thể nhiệm vụ và hướng dẫn cách thức làm việc. GVCN thống nhất với ban cán sự buổi họp ban cán sự để bàn về kế hoạch hoạt động năm học này.

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP ………

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

SĐT

Lớp trưởng

LP học tập

LP văn thể

LP lao động

Tổ trưởng tổ 1

Tổ trưởng tổ 2

Tổ trưởng tổ 3

Tổ trưởng tổ 4

Tổ phó tổ 1

Tổ phó tổ 2

Tổ phó tổ 3

Tổ phó tổ 4

Cuộc họp kết thúc lúc giờ.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản bầu ban cán sự lớp Đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………..ngày ….. tháng ….. năm……

BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP

Năm học:……………………………Lớp:……………………………………

1. Thời gian:……………………………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm:.…………………………………………………………………………………………………………..

3. Thành phần tham dự:…………………………………………………………………………………………..

Chủ tọa:…………………………………………………………………………………………………………………

-……………………………………………………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thư ký: …………………………………………………….MSSV:………………………………………………..

4. Nội dung

4.1. Tình hình hoạt động của Ban cán sự lớp trong năm học vừa qua.

4.2. Lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lớp (bằng cách giơ tay) về việc có tiến hành bầu lại Ban cán sự lớp hay không?(Nếu trên 50% sinh viên có mặt đề nghị bầu lại BCS thì tiến hành bầu lại BCS mới).

– Kết quả biểu quyết đề nghị bầu lại BCS lớp :…………../……………sinh viên đồng ý.

– Kết quả biểu quyết đề nghị không bầu lại BCS lớp:…………/……………sinh viên đồng ý.

Căn cứ kết quả biểu quyết vừa rồi, lớp sẽ …………………………bầu lại Ban cán sự lớp cho năm học ……………………….

4.3. Tiến hành bầu lại Ban cán sự: (không ghi mục này nếu không phải bầu lại BCS mới).

4.3.1. Phổ biến nhiệm vụ, quyền của ban cán sự lớp học viên:

4.3.1.1. Nhiệm vụ:

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của trường, khoa, phòng;

– Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nề nếp tự quản trong lớp;

– Tổ chức, động viên giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho sinh viên của lớp liên hệ với Cố vấn học tập và các giáo viên bộ môn; đề nghị các khoa, Phòng CTCT-SV và Ban Giám hiệu Nhà trường giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong lớp;

– Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong hoạt động của lớp;

– Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp với Cố vấn học tập, Khoa hoặc Phòng CTCT-SV.

– Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp là 01 (một) năm.

4.3.1.2. Quyền của ban cán sự lớp học viên:

– Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của trường.

4.3.2. Kết quả lấy ý kiến (bằng hình thức giơ tay) về cơ cấu, số lượng thành phần BCS lớp:

Lớp trưởng: 01. Lớp phó:………..……

4.3.3. Giới thiệu, đề cử ứng cử viên, tự ứng cử cho chức danh lớp trưởng; lớp phó:

4.3.3.1. ƯCV lớp trưởng: chỉ ghi sau khi chốt danh sách ƯCV.

– ……………………………………………………………………….MSSV:……………………………………………

– ……………………………………………………………………….MSSV:……………………………………………

– ……………………………………………………………………….MSSV:……………………………………………

4.3.3.2. ƯCV lớp phó: chỉ ghi sau khi chốt danh sách ƯCV.

-……………………………………………………………………. MSSV:……………………………………………..

– ……………………………………………………………………….MSSV:……………………………………………

– ……………………………………………………………………..MSSV:…………………………………………….

– ………………………………………………………………………MSSV:…………………………………………….

– ……………………………………………………………………….MSSV:……………………………………………

– ……………………………………………………………………….MSSV:……………………………………………

Danh sách ứng cử chức danh lớp trưởng có………ƯCV; chức danh lớp phó là………ƯCV.

4.3.4. Bầu cử:

Việc tiến hành bầu cử lại các chức danh BCS lớp sẽ được thực hiện thông qua hình thức giơ tay với 03 nội dung: đồng ý; không đồng ý hoặc có ý kiến khác.

4.3.4.1. Kết quả bầu cử chức danh lớp trưởng:

– ………………………………………………………………………….được………./……….đạt tỷ lệ: %.

– …………………………………………………………………………..được………./……….đạt tỷ lệ: %.

-………………………………………………………………………….. được………./……….đạt tỷ lệ: %.

4.3.4.2. Kết quả bầu cử chức danh lớp phó:

– …………………………………………………………………………….được………./……….đạt tỷ lệ: %.

– …………………………………………………………………………….được………./……….đạt tỷ lệ: %.

– ……………………………………………………………………………..được………./……….đạt tỷ lệ: %.

– ,…………………………………………………………………………….được………./……….đạt tỷ lệ: %.

– ………………………………………………………………………………được………./……….đạt tỷ lệ: %.

4.3.4.3. Công bố danh sách BCS mới: căn cứ kết quả bầu cử, các sinh viên sau đây đã trúng cử vào BCS lớp nhiệm kỳ năm học …………………………, bao gồm:

– Lớp trưởng: …………………………………………………..MSSV:………………………………………………

– Lớp phó: ……………………………………………………….MSSV:……………………………………………….

– Lớp phó:………………………………………………………. MSSV:……………………………………………..

5. Ban cán sự lớp ra mắt tập thể lớp, đại diện Ban cán sự phát biểu nhận nhiệm vụ:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Phát biểu của Cố vấn học tập:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản này được lập thành 03 (hai) bản, nộp tại Khoa (một) bản, 01 (một) bản Phòng CTCT-SV, 01 (một) bản lưu tại lớp.

Buổi họp kết thúc lúc………..giờ………… cùng ngày.

CHỦ TỌA

CỐ VẤN HỌC TẬP

THƯ KÝ

Back to top button