Báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm 2022

Báo cáo lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 giúp thầy cô tham khảo để viết báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022 – 2023, sau đó gửi lên cấp trên để phê duyệt.

Mẫu báo cáo lựa chọn SGK lớp 3 cần nêu rõ kết quả đề xuất lựa chọn từng môn trong 3 bộ sách mới là Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn:

Báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm 2022 – 2023

PHÒNG GD&ĐT …….
TRƯỜNG …..

Số:……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3
NĂM HỌC 2022 – 2023

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thực hiện Quyết định số ……… của Ủy ban nhân dân tỉnh … về việc Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh ……….;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Căn cứ Hướng dẫn số 231/HD-PGD&ĐT ngày 24/03/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch ……. của trường PTDTBT Tiểu học …. về việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 3;

Trường ……….xin được báo cáo kết quả lựa chọn Sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023 như sau:

1. Thực hiện theo quy trình lựa chọn SGK

Đối với cấp tổ:

  • Tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.
  • Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn.
  • Tổ chuyên môn báo cáo đề xuất danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

Đối với Cơ sở giáo dục phổ thông:

  • Tổ chức họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư này và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa
  • Tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ ký của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ trưởng tổ chuyên môn và các Ủy viên tham dự.
  • Báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo danh mục sách giáo khoa đề xuất, lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Kết quả đề xuất lựa chọn Sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023

TT

Môn

Tác giả

Nhà xuất bản

Thuộc bộ SGK

Ghi chú

1

Tiếng Việt 3

Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương, Đỗ Hồng Dương, Nguyến Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng

NXBGDVN

Kết nối tri thức với cuộc sống

2

Toán 3

Hà Huy Khoái, lê Anh Vinh, Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh

NXBGDVN

Kết nối tri thức với cuộc sống

3

HĐTN 3

Lê Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên)

NXBGDVN

Kết nối tri thức với cuộc sống

4

TNXH 3

Vũ Văn Hùng, Nguyễn Thị Thấn, Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Thị Thanh

Thủy

NXBGDVN

Kết nối tri thức với cuộc sống

5

Đạo đức

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên),Trần Thanh Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị Việt Hà.

NXBGDVN

Kết nối tri thức với cuộc sống

6

Âm nhạc

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Thanh Nga, Đặng Khánh Nhật.

NXBGDVN

Kết nối tri thức với cuộc sống

7

GDTC

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Hương.

NXBGDVN

Kết nối tri thức với cuộc sống

8

Mĩ thuật

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng chủ biên), Trần Thị Biển,

NXBGDVN

Kết nối tri thức với

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên). Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu Trang.

cuộc sống

9

Công nghệ

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Lê Xuân Quang, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

NXBGDVN

Kết nối tri thức với cuộc sống

10

Tin học

Nguyễn Chí Công (Tổng biên soạn) Hoàng Thị Mai (Chủ Biên) Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng Bích Việt

NXBGDVN

Kết nối tri thức với cuộc sống

11

Tiếng Anh

Hoàng Văn Vân – Tổng Chủ biên

NXBGDVN

GLOBAL SUCCESS

Trên đây là báo cáo lựa đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình phổ thông 2018 năm học 2022-2023 của Trường ………………..

About tcspmgnthn