Báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo

Nội dung mẫu báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam như sau:

Mẫu số 10
(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TÊN NGƯỜI KINH DOANH
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …….

Địa điểm, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO
Hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo cho tổ chức, cá nhân
nước ngoài kinh
doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố …

Thực hiện quy định của Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, …(tên đơn vị báo cáo) báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo như sau:

1. Tình hình chung của đơn vị báo cáo

– Tên, địa chỉ, chức năng kinh doanh chính.

– Số lao động làm việc tại đơn vị (lao động người Việt Nam, người nước ngoài).

– Tên, địa chỉ chủ trang thông tin điện tử nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam ủy quyền thực hiện dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam.

2. Các sản phẩm quảng cáo được ủy quyền thực hiện

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

3. Thời gian thực hiện dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

4. Vướng mắc trong quá trình hoạt động quảng cáo và kiến nghị

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:
– Như trên;
– ………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button