Bản tự nhận xét kết quả tập sự mới nhất (5 mẫu)

Bản tự nhận xét kết quả tập sự năm 2022 gồm 5 mẫu, được lập ra nhằm đánh giá, đưa ra những nhận xét chung về viên chức trong thời gian tập sự tại cơ quan, đơn vị.

Bản tự nhận xét kết quả tập sự là căn cứ quan trọng để người đứng đầu, người hướng dẫn tập sự cho ý kiến, quan điểm và quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức vào vị trí làm việc.  Thông qua mẫu này có thể tự mình đánh giá, nhìn nhận quá trình làm việc của bản thân mình, nhìn nhận những khuyết điểm để có thể tự tìm ra giải pháp để nhằm mục đích có thể khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đó. Vậy sau đây là 5 mẫu nhận xét kết quả tập sự, mời các bạn theo dõi tại đây.

Bản tự nhận xét kết quả tập sự – Mẫu 1

SỞ GD & ĐT TP ………..

TRƯỜNG THPT ………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

Kính gửi: Hội đồng xét hết tập sự Trường THPT………………

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……/……/……………… Nơi sinh: ………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………..

Năm tốt nghiệp: ………………… chuyên ngành :…………………………………..

Thuộc tổ: ………………………………………………………………………………………….

Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………………………………….

Qua thời gian tập sự 12 tháng: kể từ ngày ……/ ……/………….

Tôi đã phấn đấu rèn luyện mọi mặt như sau:

1. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Về ý thức tổ chức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của đơn vị:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Về phẩm chất đạo đức:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập trong thời gian tập sự:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5. Đánh giá chung:

– Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

– Hạn chế: …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

– Nguyện vọng và hướng phấn đấu: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…, ngày ……… tháng ……… năm ……
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Bản tự nhận xét kết quả tập sự – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN………..

TRƯỜNG………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm)………………….

Tôi tên là: ……………………………………………….Nam, Nữ:……………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………….Nơi sinh: ……………………

Là giáo viên (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT): …………Môn:……..

Tôi thực hiện chế độ tập sự tại Trường (Trung tâm)……………………..

Từ ngày ……. tháng …… năm ……… đến ngày …… tháng …… năm …….. (……… tháng).

Nay tôi xin tự nhận xét về kết quả tập sự trong thời gian qua như sau:

1. Về phẩm chất đạo đức (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

2. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

3. Về ý thức tổ chức chấp hành luật, nội quy, quy chế của đơn vị (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

…, ngày ……… tháng ……… năm ……
Ý KIẾN NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP SỰ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

HIỆU TRƯỞNG

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Bản tự nhận xét kết quả tập sự – Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN………..

TRƯỜNG………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm)………………….

Tôi tên là: ……………………………………………….Nam, Nữ:……………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………….Nơi sinh: ……………………

Là giáo viên (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT): …………Môn:……..

Tôi thực hiện chế độ tập sự tại Trường (Trung tâm)……………………..

Từ ngày ……. tháng …… năm ……… đến ngày …… tháng …… năm …….. (……… tháng).

Nay tôi xin tự nhận xét về kết quả tập sự trong thời gian qua như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

Bản thân luôn có nhận thức đúng đắn về quan điểm đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước.Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định theo chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Kết quả công tác được giao:

Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng đơn vị, thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

Trong công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hiệu quả, chất lượng công tác luôn đạt ở mức tốt.

Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê và tự phê bình:

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội….)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4.Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách nhiệm vụ .

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

…, ngày ……… tháng ……… năm ……
Ý KIẾN NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP SỰ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Bản tự nhận xét kết quả tập sự – Mẫu 4

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN………..

TRƯỜNG………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

Họ và tên:……………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………….

Đơn vị:……………………………………………………………………….

Ngày tuyển dụng: ………………………………………………………..

Qua thời gian …………. thử việc, tôi xin tự nhận xét kết quả thử việc như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị: Bản thân luôn có nhận thức đúng đắn về quan điểm đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước.Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định theo chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

b. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ, công lao động:

Chấp hành tốt nội qui, qui chế của ngành, quy định,quy chế làm việc của trường. Trong công tác luôn chấp hành đầy đủ số lượng ngày công theo qui định, hiệu quả chất lượng ngày công luôn đạt cao, biết tận dụng mọi thời gian cần có để hoàn thành công việc được phân công.

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân;

Giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức,nhân cách của người GV – tổng phụ trách Đội trong nhà trường. Có lối sống trong sáng, giản dị mẫu mực; có ý thức cao trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác giảng dạy, trong các hoạt động khác. Bản thân luôn nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, của lãnh đạo nhà trường và của toàn thể học sinh trong trường.

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

e. Có ý thức xây dựng, tạo lập khối đoàn kết, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể sư phạm sống lành mạnh, chan hòa, cởi mở. Luôn luôn trung thực trong công tác, trong sinh hoạt. Quan hệ đồng nghiệp thân thiện, chân tình được đồng nghiệp quý mến. Luôn có ý thức phục vụ nhân dân, học sinh tận tình, chu đáo, thân thiện.

2. Kết quả công tác được giao:

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng đơn vị, thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

Trong công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hiệu quả, chất lượng công tác luôn đạt ở mức tốt.

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê và tự phê bình:

Có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đội, quản lý tài chính, tài sản nhà trường. Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; có tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh.

3.Khá năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội….)

Có năng lực giảng dạy.

4.Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách nhiệm vụ .

Ưu điểm: Nhiệt tình,say sưa với công việc,luôn năng động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhược điểm: Là giáo viên mới thử việc lần đầu nên chưa có kinh nghiệm trong dạy học,còn bỡ ngỡ,chưa thật năng động sáng tạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….ngày …..tháng …..năm…….

Ý kiến đánh giá của lãnh đạo

………………………………………

………………………………………

Người tự nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản tự nhận xét kết quả tập sự – Mẫu 5

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN………..

TRƯỜNG………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

Họ và tên:……………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………….

Đơn vị:……………………………………………………………………….

Ngày tuyển dụng: ………………………………………………………..

Qua thời gian …………. thử việc, tôi xin tự nhận xét kết quả thử việc như sau:

I – ƯU ĐIỂM

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

Bản thân luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước.

– Thường xuyên có ý thức chấp hành đúng mọi nội quy, quy chế của cơ quan.

– Luôn an tâm trong công tác và có ý tu dưỡng về phẩm chất chính trị.

– Có ý thức tu dưỡng về phẩm chất đạo đức của người giáo viên.

– Có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; quan hệ tốt với đồng chí, đồng nghiệp; quan hệ tốt,đúng mực với học sinh, nhân dân.

* Tự xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Tốt

2. Về công tác chuyên môn:

Trong năm học …………..– ………..bản thân tôi đã có nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn cũng như công tác khác và đã thu được những kết quả như sau:

– Công tác của chuyên môn: Xây dựng kế hoạch chuyên môn đảm bảo tính khoa học, triển khai kế hoạch đúng qui định, luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ chuyên môn.

– Công tác giảng dạy: Nhận thức việc giảng dạy, giáo dục trẻ là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nên bản thân luôn cố gắng trong công tác giảng dạy, tích cực rèn luyện phấn đấu nâng cao hiệu quả giờ dạy kết quả cụ thể như sau:

+ Giờ dạy đạt từ khá trở lên.

Tổ chuyên môn xếp loại: Giỏi

– Tinh thần học tập:

+ Có ý thức rèn luyện để nâng cao nhận thức chính trị, năng lực sư phạm cho chuyên môn của mình.

+ Tham gia thường xuyên, đầy đủ các đợt bồi dưỡng chính trị; các hoạt động chuyên môn.

* Xếp loại chuyên môn nghiệp vụ: giỏi

3. Công tác khác:

Tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động đoàn thể của ngành, của trường.

II – HẠN CHẾ

– Chưa mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình.

– Hầu hết Trẻ là con, em đồng bào dân tộc thiểu số dẫn đến việc tiếp thu kiến thức còn chậm, nên bản thân chưa đưa ra được phương pháp giáo dục phù hợp với Trẻ có nhận thức yếu.

– Bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy nên nhiều lúc còn lúng túng trong quá trình gợi mở hướng dẫn Trẻ tự tìm tòi kiến thức.

III – KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Qua quá trình công tác và căn cứ vào quy định xét tuyển vào ngạch viên chức tôi tự xét thấy mình có khả năng giảng dạy lâu dài và đủ điều kiện tuyển vào ngạch viên chức.

Kính mong các ban ngành xem xét cho tôi được tuyển dụng chính thức vào ngạch viên chức.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….ngày …..tháng …..năm…….

Ý kiến đánh giá của lãnh đạo 

………………………………………

………………………………………

Người tự nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Back to top button