Bản đăng ký thi đua của giáo viên năm 2022

Bản đăng ký thi đua của giáo viên năm 2022 – 2023 gồm 4 mẫu, được lập ra và gửi lên Ban giám hiệu nhà trường để đăng ký danh hiệu thi đua trong năm học mới. Từ đó biết phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm học mới.

Danh hiệu thi đua của giáo viên gồm danh hiệu thi đua giáo viên Lao động tiên tiến; danh hiệu thi đua giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở; danh hiệu thi đua giáo viên Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; danh hiệu thi đua giáo viên Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Mỗi danh hiệu đều có những ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với mỗi người giáo viên. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm: kế hoạch chủ nhiệm lớp năm 2022. Vậy dưới đây là 4 mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua của giáo viên năm 2022 – 2023, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bản đăng ký thi đua của giáo viên chủ nhiệm

PHÒNG GD-ĐT……………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 20….. 20….
(Giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp)

– Họ và tên: …………………………..……….

– Chức vụ: ……………………………………..

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học………

– Nhiệm vụ được phân công: ……………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành giáo dục…………., HĐSP trường Tiểu học……… phát động trong năm học 20….. – 20….. Tôi đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

Số
TT
Công tác chuyên môn(Ghi cụ thể) Kết quả
(Tỷ lệ % hoàn thành)
01 100%
02
03
04
05

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: ……………………………………………………………………….

– Về đoàn kết: ……………………………………………………………………….

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: …

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ……………………………………………………………………

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ……………………………………………..

– Về tham gia các phong trào thị đua: ……………………………………………………..

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Các danh hiệu cá nhân:

– Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, CSTĐ, …)

– Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, …)

– Danh hiệu Giáo viên giỏi: ………

2. Chất lượng học sinh:

a) Kết quả cuối năm:

I. HĐGD Toán T.Việt Khoa học LSử & ĐLý Ghi chú
SL TL SL TL SL TL SL TL
Điểm 9 -> 10
Điểm 7 -> 8
Điểm 5 -> 6
Điểm < 5
II. Năng lực
III. Phẩm chất

b) Các chỉ tiêu khác:

– Khen thưởng cuối năm:

+ ………… học sinh Xuất sắc = …………… %

+ ……… học sinh Tiến bộ = …………… %

– Duy trì sỹ số:………/…………=……………%;

– Học sinh lên lớp thẳng:…………/…………= …………%

– Danh hiệu lớp:………………………………………………

– Tổng số học sinh tham gia BHYT: …………… em = 100%

III. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

– Tên sáng kiến: …………………………..…..

– Phạm vi áp dụng: ……………………………

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: …………….

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20….. – 20…., đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

, ngày….. tháng…… năm 20…..
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Bản đăng ký thi đua của giáo viên không chủ nhiệm

PHÒNG GD-ĐT……………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 20….. 20….
(BGH, Giáo viên không làm công tác chủ nhiệm lớp, PT Đội, Nhân viên)

– Họ và tên: ………………………….…….

– Chức vụ: …………………………….…..

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học……

– Nhiệm vụ được phân công: …………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành giáo dục…………., HĐSP trường Tiểu học……… phát động trong năm học 20….. – 20….. Tôi đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

Số
TT
Công tác chuyên môn
(Ghi cụ thể)
Kết quả
(Tỷ lệ hoàn thành % KH)
01
02
03
04
05

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: ………………………………………………………..

– Về đoàn kết: ……………………………………………………………………….

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: ……………….

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………..

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ……………………………………………………………………

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ………………………………

– Về tham gia các phong trào thị đua: ………………………………………

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

– Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, CSTĐ, …)

– Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, …)

– Danh hiệu Giáo viên giỏi: ………

III. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

– Tên sáng kiến: ………………………………

– Phạm vi áp dụng: ……………………….…..

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: …………….

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20….. – 20…., đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

, ngày….. tháng…… năm 20…..
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Bản đăng ký danh hiệu thi đua theo tập thể khối, lớp

PHÒNG GD-ĐT……………….
TRƯỜNG ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 20….. 20….

Tên đơn vị: Tập thể khối: … – Trường Tiểu học………..

Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

1. Tổng số giáo viên trong khối: ……Đồng chí;

2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt chuẩn và trên chuẩn: …/… = ……% Trong đó: Đại học: …… = ……%; Cao đẳng: …… = ……%

– Giáo viên giỏi các cấp: …… đồng chí (Tỉnh: …..; Huyện: …; Trường: …)

Để hướng ứng phong trào thi đua do trường Tiểu học……. phát động trong năm học 20….. – 20….. Xin đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

STT Công tác chuyên môn
(Ghi cụ thể)
Kết quả
(Tỷ lệ % hoàn thành so với kế hoạch)
01
02
03
04
05

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: …………………………………………………………….

– Về đoàn kết: …………………………………………………………………………….

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: …

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ……………………………………………………………………

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ……………………………………..

– Về tham gia các phong trào thị đua: ………………………………………………

III. PHẤN ĐẤU CÁC CHỈ TIÊU VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

1. Các nội dung đăng ký:

– Học sinh:

Số TT Nội dung đăng ký Lớp / TSHS Ghi chú
1A/19
01 Danh hiệu “Lớp toàn diện”
02 Hoàn thành chương trình lớp học
03 Khen thưởng Nổi bật
04 Khen thưởng Vượt bậc
05 Tham gia BHYT
06 Các loại quỹ

– Giáo viên:

Số TT Họ và tên GV Các danh hiệu đăng ký Mức độ tham gia phong trào
CSTĐ LĐTT GVG
01 Tốt (Khá, TB)
02
03
04
05
06

2. Tập thể:

– Danh hiệu: (Tập thể lao động Tiên tiến).

– Khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20….. – 20…. đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để tập thể khối …… trường Tiểu học ……. phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

, ngày….. tháng…… năm 20…..
KHỐI TRƯỜNG

Bản đăng ký thi đua của Tổ chuyên môn

TRƯỜNG ……………………

TỔ CM:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………., ngày…tháng….năm….

BẢN ĐĂNG KÝ
Danh hiệu thi đua năm học …….

Thực hiện chỉ đạo của Trường ……………………….. về việc đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm học ………………, Tổ ……………………………….đăng ký như sau:

I/ DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN

1. Thi đua: (Ghi theo thứ tự từ CSTĐ tỉnh đến CSTĐ cơ sở, lao động tiên tiến)

TT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Danh hiệu đã đạt Danh hiệu đăng ký Tên đề tài
21-22 22-23
1 Ghi rõ tên đề tài từ CSTĐ CS trở lên
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II/ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: (Huân chương các loại, các hạng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của UBND tỉnh).

* Cá nhân: (chỉ chọn cá nhân tiêu biểu nhất, có ít nhất 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có đề tài cấp huyện trở lên)

TT CÁ NHÂN CHỨC VỤ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ
1

III/ BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ:

– Tổng số cán bộ, giáo viên: …. trong đó: (Cán bộ quản lý: …; +Nhân viên: ….; + Giáo viên:…)

Danh hiệu Lao động tiên tiến CSTĐ cơ sở CSTĐ tỉnh CSTĐ T.Quốc
         
         
         
         
         
         
         
         

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Back to top button