Bản đăng ký học tập và làm theo Bác của giáo viên 2022 (4 Mẫu)

Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho giáo viên năm 2022 mang đến 4 mẫu, giúp thầy cô có thêm nhiều gợi ý tham khảo, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2022 được lập ra để cá nhân giáo viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bản đăng ký này sau khi được điền đầy đủ thông tin sẽ được nộp lên cơ quan cấp trên phê duyệt việc tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dựa vào nội dung chuyên đề, nhiệm vụ chính của đơn vị, liên hệ bản thân để xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vậy sau đây là 4 mẫu đăng ký học tập và làm theo lời Bác 2022, mời các bạn cùng tải tại đây nhé.

Đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2022 – Mẫu 1

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ……….

CHI BỘ TRƯỜNG …….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày ..tháng …năm …

BẢN ĐĂNG KÝ
Học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh (năm 2022)

————

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 92-KH/Th.U, ngày 22/4/2019 của Thành ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ cáp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ thành phố …….; bản thân tôi đăng ký kế hoạch thực hiện trong năm 2022 cụ thể như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

(Luôn trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm )

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

3. Về thực hiện tự phê bình và phê bình; nguyên tắc, quy định của Đảng

(Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; tham giá phát biểu, góp ý trong các cuộc họp, hội nghị… Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

4. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm(nếu có)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

6. Đăng ký làm theo và nêu gương

Căn cứ vào vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao, tôi đang ký nội dung công việc làm theo và nêu gương năm 2022 cụ thể như sau:

STT

Tên công việc đăng ký

Thời gian

triển khai

Thời gian cam kết hoàn thành

Ghi chú

Bản đăng ký này đồng thời là cam kết, kế hoạch hành động của bản thân để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và làm căn cứ để kiểm điểm, đánh gía xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm./.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bản đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2022 – Mẫu 2

ĐẢNG ỦY ……………………….

CHI BỘ …………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày ….. tháng …. năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2022

“Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.

(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … năm 20… của Đảng ủy)

Họ và tên: ……………………………………….Sinh năm: ………..

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………

Chức vụ chính quyền:…………………………………………………

Đơn vị công tác: Trường ………………………………………………

Chi bộ:……………………………………………………………………

Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. năm…… của Đảng ủy ……. về việc viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 20…… “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. ”. Tôi xin đăng ký và hạ quyết tâm học tập chuyên đề năm 20…… cụ thể như sau:

1. Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Nghiêm túc học tập quán triệt chuyên đề.

– Học tập thường xuyên thông qua các cuộc họp chi bộ, tổ, chi hội, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

– Nhận thức và những điều tâm đắc của bản thân.

2. Nội dung đăng ký làm theo (gợi ý một số nội dung cơ bản)

– Học và làm theo Bác về xây dựng đạo đức của người cán bộ: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; giữ gìn đoàn kết nội bộ, lối sống lành mạnh, trong sáng, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực….

– Tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị: xây dựng tác phong làm việc khoa học; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống (đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp: nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, học tập sinh hoạt trước cán bộ, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

* Chú ý: Cá nhân chọn một vài nội dung gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao để đăng ký làm theo Bác, trong đó chọn một vài vấn đề còn hạn chế hay khát vọng (không đăng ký một cách chung chung).

3. Biện pháp phấn đấu thực hiện nhiệm vụ

Cá nhân đưa ra cách làm theo Bác một cách thiết thực bằng những hành động cụ thể, mang lại hiệu quả so với trước (viết ngắn gọn, không nói lý thuyết, không nói chung chung).

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Bản đăng ký học tập và làm theo gương Bác – Mẫu 3

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

Họ và tên:……………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………..

Đoàn thể:…………………………………………………………………………….

Căn cứ: …………………………………………………………………………….

Tôi xin phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 như sau:

1/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm: Chống ại tình trạng thiếu trung thực, vô cảm. Sống trung thực và có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, với bạn bè, đồng nghiệp.

Nội dung:……………………………………………………………………………

Giải pháp:………………………………………………………………………….

2/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân: Giữ vững tư tưởng “lấy dân làm gốc”, thực hiện gần dân, trọng dân, học dân, đề xuất thực hiện các chính sách xuất phát từ lợi ích của nhân dân.

Nội dung:…………………………………………………………………………..

Giải pháp:………………………………………………………………………….

3/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay

Nội dung:……………………………………………………………………………

Giải pháp:………………………………………………………………………….

………, ngày…tháng….năm….

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản đăng ký học tập và làm theo gương Bác – Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢN ĐĂNG KÝ
Thực hiện chuẩn mực đạo đức theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
————–

Kính gửi: – Hiệu trưởng trường ………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày…….tháng………năm………….

Là (tổ trưởng, giáo viên hay nhân viên)……………… thuộc tổ: ………… trường ……………..;

Căn cứ kế hoạch số …………… ngày ……../……./……. của trường ………………… về việc đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Trên cơ sở đã được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua.

Để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, bản thân tôi chọn các chuẩn mực đạo đức cần rèn luyện và thời gian thực hiện như sau:

I/ Các chuẩn mực cần thực hiện (nêu ra tên chuẩn mực cụ thể)

  1. …………………………………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………………………………

II/ Các biện pháp thực hiện:

  1. ………………………………………………………………………………………………………………….
  2. ………………………………………………………………………………………………………………….
  3. ………………………………………………………………………………………………………………….

III/ Thời gian thực hiện:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………, ngày…tháng….năm….

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Back to top button