Bản cam kết tuần sinh hoạt công dân năm 2022

Bản cam kết tuần sinh hoạt công dân năm 2022 được lập ra cho các sinh viên viết bản cam kết, thực hiện nghiệm túc các nội dung, quy định của nhà trường trong khóa học Chính trị đầu khóa.

Bản cam kết tuần sinh hoạt công dân cần viết tay trên khổ giấy A4 theo mẫu trong bài viết, rồi nộp cho ban giám hiệu nhà trường. Đồng thời, các em cũng cần viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân sau khi kết thúc khóa học. Mời các em cùng tải miễn phí trong bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN

Tên em là:…………………………………………………………………………………………

Sinh ngày……… tháng………… năm…………………………………………………….

Mã sinh viên:…………….…. Lớp:……………..… Ngành:……………………………..

Sau khi tham gia học tập và tìm hiểu các nội dung trong “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa”, trên tinh thần tự giác của sinh viên – công dân, em xin cam đoan sẽ thực hiện các điều sau:

  1. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Các nội quy, quy chế của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội cũng như của Trường ……………………………………….;
  2. Tham gia tích cực vào các hoạt động của Đoàn, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị xã hội trong trường phát động;
  3. Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo trái pháp luật;
  4. Không tuyên truyền chống phá Nhà nước; in, sao, phát tán, sử dụng các tài liệu có nội dung phản động, bạo lực, đồi trụy; Không tham gia chơi hoặc phát tán các trò chơi điện tử trực tuyến có nội dung bạo lực, đồi trụy; Không tham gia biểu tình, lập hội, câu lạc bộ và các hình thức hoạt động trái với quy định của pháp luật;
  5. Không sử dụng văn bằng, chứng chỉ trái pháp luật; gian lận trong việc học tập, thi kiểm tra và trong rèn luyện;
  6. Không đánh nhau hay gây rối trật tự công cộng; không mang vũ khí, chất nổ, chất gây cháy và các loại hóa chất độc hại vào trường học;
  7. Không tham gia các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, đánh bạc, mê tín dị đoan và các tệ nạn khác;
  8. Không tham gia kinh doanh đa cấp trái phát luật.

Tôi cam kết những điều trên đây với Nhà trường nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý kỷ luật.

Người cam đoan
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………

Ghi chú:
 – Bản cam kết sinh viên viết tay theo mẫu, trên giấy A4.
– Bài thu hoạch sinh viên viết tay trên khổ giấy A4.
– Sinh viên nộp Bản Cam kết và Bài thu hoạch cho giáo viên chủ nhiệm chậm nhất ngày …/…/…
– Phòng QLĐT-HSSV lưu trữ Bản cam kết, tiến hành chấm Bài thu hoạch, đồng thời làm cơ sở đánh giá điểm thi đua và rèn luyện của sinh viên.

Back to top button