Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh

Bài tập về câu gián tiếp

* Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp.

1. “ I went to see him yesterday”, she said.

She said…………………………………………….. ………………………………………………………….

2. “ I don’t want to meet him again”, she said

She said…………………………………………….. ………………………………………………………….

3. “ Can you swim?”, he asked me.

He asked me………………………………………. ………………………………………………………….

4. He explained, “ I didn’t break the vase”.

He expained……………………………………….. ………………………………………………………….

5. My mother said, “ I am cooking now”.

My mother said…………………………………… ………………………………………………………….

6. “ What time does John get up?”, he asked me.

He wanted to know………………………………. ………………………………………………………….

7. “ I like this book”, he said

He said……………………………………………….. ………………………………………………………….

8. “How beautiful she is!”.

He exclaimed………………………………………… ………………………………………………………….

9. “Have you ever seen that film?”, he asked me

He asked me………………………………………… ………………………………………………………….

10. “ I went to Do Son last week”, she said

She said……………………………………………….. ………………………………………………………….

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

About tcspmgnthn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.