Bài tập luyện tập Oxi (O) Lưu huỳnh (S) – Hóa 10 bài 34

Oxi (O) và Lưu huỳnh (S) là những nguyên tố phi kim quan trọng mà chúng ta đã được tìm hiểu về tính chất vật lý cũng như tính chất hóa học trong các bài học trước.

Bài này chúng ta cùng ôn tập lại một số kiến thức về Oxi và lưu huỳnh như cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, số oxi hóa và tính chất hóa học của Oxi, Lưu huỳnh. Qua đó vận dụng giải một số bài tập về Oxi, lưu huỳnh.

I. Cấu tạo tính chất của Oxi, Lưu huỳnh

1. Cấu hình Electron nguyên tử của Oxi, lưu huỳnh

– Nguyên tử Oxi: 1s22s22p4

– Nguyên tử Lưu huỳnh: 1s22s22p63s23p2

2. Độ âm điện của Oxi, lưu huỳnh

– Nguyên tử Oxi: 3,44 

– Nguyên tử Lưu huỳnh: 2,58

3. Tính chất hóa học của Oxi, lưu huỳnh

a) Tính chất hóa học của Oxi

• Oxi thể hiện tính oxi hóa rất mạnh

– Oxi tác dụng với kim loại:  2Mg + O2 1582019490r1hlrpgtmk 1639447937 2MgO

– Oxi tác dụng với phi kim: C + O2 1582019490r1hlrpgtmk 1639447937 CO2

– Oxi tác dụng với hợp chất: CO + O1582019490r1hlrpgtmk 1639447937 CO2

b) Tính chất hóa học của Lưu huỳnh

• Lưu huỳnh thể hiện tính oxi hóa mạnh:

– Lưu huỳnh tác dụng với kim loại: S + Fe 1582019490r1hlrpgtmk 1639447937) FeS

– Lưu huỳnh tác dụng với phi kim: S + H2 1582019490r1hlrpgtmk 1639447937 H2S

• Lưu huỳnh thể hiện tính khử với O và F:

  S + O2 1582019490r1hlrpgtmk 1639447937  SO2

  S + F2 1582019490r1hlrpgtmk 1639447937 SF6

II. Tính chất hóa học các hợp chất của lưu huỳnh

1. Hidro Sunfua (H2S)

– Dung dịch H2S có tính axit yếu (axit sunfuahidric)

– H2S thể hiện tính khử mạnh:

  H2S  +  O2  1582019490r1hlrpgtmk 1639447937  2S  +  2H2O.

  H2S  +  3O2  1582019490r1hlrpgtmk 1639447937 2SO2  + 2H2O

2. Lưu huỳnh Đioxit (SO2)

• SO2 là oxit axit:

  SO2  + H21582019503msaekkn5vw 1639447938 H2SO

• SO2 thể hiện tính oxi hóa (khi tác dụng với chất khử mạnh hơn):

   SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

• SO2 thể hiện tính khử (khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh hơn):

  SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

* Lưu ý: Một số muối sunfua của kim loại nặng có màu đặc trưng như CdS màu vàng, CuS, FeS, Ag2S,… màu đen.

3. Lưu huỳnh trioxit (SO3)

• SO3 là oxit axit

 SO3  +  H2O → H2SO4 (axit sunfuric)

• Dung dịch axit sunfuric loãng: ion Hđóng vai trò tác nhân oxi hóa

– Quỳ tím hoá đỏ

– Tác dụng với kim loại đứng trước H → muối + H2

– Tác dụng với bazơ và oxit bazơ → muối + H2O

– Tác dụng với muối của axit yếu hơn

• Dung dịch axit sunfuric đặc: ion SO42- đóng vai trò tác nhân oxi hóa.

 2H2SO4 (đặc) + Cu  → CuSO4 + SO2 + 2H2O

 6H2SO4 (đặc,nóng) + 2Fe → Fe2(SO4)+ 3SO2 + 6H2O

• Tính háo nước:

 C12H22O11  1582019504w9dezsf113 1639447939  12C + 11H2O

III. Bài tập về Oxi, Lưu huỳnh

* Bài 1 trang 146 SGK Hóa 10: Cho biết phương trình hóa học:

 H2SO4 (đặc) + 8HI → 4I2 + H2S + 4H2O

Câu nào diễn tả không đúng tính chất các chất?

A. H2SO4 là chất oxi hóa, HI là chất khử

B. HI bị oxi hóa thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S.

C. H2SO4 oxi hóa hóa HI thành I2 và nó bị khử thành H2S.

D. I2 oxi hóa H2S thành H2SO4 và nó bị khử thành HI.

° Lời giải bài 1 trang 146 SGK Hóa 10:

◊ Chọn đáp án đúng: D. I2 oxi hóa H2S thành H2SO4 và nó bị khử thành HI.

* Bài 2 trang 146 SGK Hóa 10: Cho các phương trình hóa học:

a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

b) SO2 + H2O → H2SO3

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

e) 2SO2 + O2 → 2SO3

Chọn câu trả lời đúng:

– SO2 là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau:

A. a, d, e;     B. b, c;     C. d.

– SO2 là chất khử trong các phản ứng hóa học sau:

A. b, d, c, e;     B. a, c, e;     C. a, d, e.

° Lời giải bài 2 trang 146 SGK Hóa 10:

◊ Chọn đáp án đúng lần lượt là: C và B

– SO2 là chất oxi hóa trong phản ứng:

 (d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (S+4 → S0)

– SO2 là chất khử trong các phản ứng:

 (a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4 (S+4 → S+6)

 (c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 (S+4 → S+6)

 (e) 2SO2 + O2 → 2SO3 (S+4 → S+6)

* Bài 3 trang 146 SGK Hóa 10: Khi khí H2S và axit H2SO4 tham gia các phản ứng oxi hóa – khử, người ta có nhận xét:

– Hidro sunfua chỉ thể hiện tính khử.

– Axit sunfuric chỉ thể hiện tính oxi hóa.

a) Hãy giải thích điều nhận xét trên.

b) Đối với mỗi chất, hãy dẫn ra một phản ứng hóa học để minh họa.

° Lời giải bài 3 trang 146 SGK Hóa 10:

a) Vì trong Hiđro sunfua (H2S) số oxi hóa của S là -2 (là số oxi hóa thấp nhất của S) nên chỉ có thể tăng (chỉ thể hiện tính khử), trong H2SO4 số oxi hóa của S là +6 (là số oxi hóa cao nhất của S) nên chỉ có thể giảm (chỉ thể hiện tính oxi hóa).

b) Phương trình phản ứng hóa học minh họa:

 1582022842n8gaksa35e 1639447939

 1582022844lez0tsen2p 1639447939

 1582022845jzm97qi1ca 1639447939

* Bài 4 trang 146 SGK Hóa 10: Khi có những chất sau: Sắt, lưu huỳnh, axit sunfuric loãng.

a) Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hidro sunfua từ những chất đã cho.

b) Viết các phương trình phản ứng xảy ra và cho biết vai trò của lưu huỳnh trong các phản ứng

° Lời giải bài 4 trang 146 SGK Hóa 10:

a) Hai phương pháp điều chế H2S từ những chất trên

 Fe + S → FeS (1)

 FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S (2)

 Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (3)

 H2 + S → H2S (4)

b) Vai trò của S trong phản ứng (1), (4) : S là chất oxi hóa.

* Bài 5 trang 147 SGK Hóa 10: Có 3 bình, mỗi bình đựng một chất khí là H2S, SO2, O2. Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết chất khí đựng trong mỗi bình.

° Lời giải bài 5 trang 146 SGK Hóa 10:

– Dùng que đóm còn than hồng để nhận biết O2.

 + Tàn đóm bùng cháy ⇒ O2

 + Tàn đóm tắt ⇒ H2S, SO2

– Còn lại hai bình là H2S và SO2, sục 2 khí này vào dung dịch Ba(OH)2 dư:

 + Xuất hiện kết tủa trắng ⇒ SO2

 + Không hiện tượng ⇒ H2S

 Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 + H2O

 Ba(OH)2 + H2S → BaS + 2H2O

* Bài 6 trang 147 SGK Hóa 10: Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Có thể nhận biết dung dịch đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hóa học với một thuốc thử nào sau đây:

a) Qùy tím.     b) Natri hiđroxit.     c) Bari hiđroxit.

d) Natri oxit.     e) Cacbon đioxit.

Trình bày cách nhận biết sau khi chọn thuốc thử.

° Lời giải bài 6 trang 146 SGK Hóa 10:

◊ Chọn thuốc thử Ba(OH)2

• Cách nhận biết:

– Lấy mẫu thử ra các ống nghiệm và đánh số tương ứng.

– Nhỏ dung dịch vào các ống nghiệm chứa các mẫu thử:

+ Xuất hiện kết tủa trắng ⇒ H2SO3, H2SO4

+ Các phương trình hóa học:

 Ba(OH)2 +  H2SO3 → BaSO3↓+  H2O.

 Ba(OH)2 + H2SO4  → BaSO4↓ +  H2O.

+ Không hiện tượng ⇒ HCl

– Nhỏ dung dịch axit HCl vừa nhận biết được đến dư vào 2 kết tủa thu được:

+ Kết tủa tan, sủi bột khí ⇒ ống nghiệm ban đầu chứa H2SO3

+ PTHH: BaSO3   + 2HCl  → BaCl2 + SO2 + H2O

+ Kết tủa không tan ⇒ ống nghiệm ban đầu chứa H2SO4

* Bài 7 trang 147 SGK Hóa 10: Có thể tồn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không?

a) Khí hiđro sunfua H2S và khí lưu huỳnh đioxit SO2

b) Khí oxi O2 và khí clo Cl2

c) Khí hiđro iotua HI và khí clo Cl2

Giải thích và viết phương trình phản ứng.

° Lời giải bài 7 trang 146 SGK Hóa 10:

a) Khí hiđro sunfua H2S và khí SO2 không cùng tồn tại trong một bình chứa vì H2S chất khử mạnh, SO2 là chất oxi hóa.

 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

b) Khí oxi và khí clo có thể tồn tại trong một bình vì O2 không tác dụng trực tiếp với Cl2

c) Khí HI và Cl2 không tồn tại trong một bình vì Cl2 là chất oxi hóa mạnh và HI là chất khử mạnh

 Cl2 + 2HI → 2HCl + I2

* Bài 8 trang 147 SGK Hóa 10: Nung nóng 3,72g hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn thu được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H2SO4 loãng, nhận thấy có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra.

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

 

° Lời giải bài 8 trang 147 SGK Hóa 10:

– Theo bài ra, bột S dư nên Fe và Zn tác dụng hết với S.

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

 Zn + S → ZnS

 Fe + S → FeS

 ZnS + H2SO4 → ZnSO4 + H2S

 FeS + H2SO4 → H2S + FeSO4

– Gọi x, y lần lượt là số mol của Zn và Fe

– Theo bài ra, có 3,72g hỗn hợp Zn, Fe nên:

 65x + 56y = 3,72 (1)

– Cũng theo bài ra, có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra nên: 

 1582022847xfj8kliotz 1639447940 1

– Theo PTPƯ ta có: nZn + nFe = nH2S = x + y = 0,06 (2)

– Giải hệ từ phương trình (1) và (2) ta được: x = 0,04 mol, y = 0,02 mol.

– Khối lượng của Kẽm là: mZn = n.M = 0,04.65 = 2,6(g)

– Khối lượng của Sắt là: mFe = n.M = 0,02.56 = 1,12(g).

Hy vọng với bài viết về Bài tập luyện tập Oxi (O) Lưu huỳnh (S) ở trên hữu ích cho các em. Mọi góp ý và thắc mắc các em vui lòng để lại nội dung dưới phần bình luận để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button